ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူရွိေနပါသလဲ???

Sunday, 17 March 2013

ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒ အထက္တြင္ မည္သူရွိေနပါသလဲ???

ဒီေခတ္ ဒီစနစ္ဆုုိးေတြေၾကာင့္ ရုုိးသားပီး တာဝန္သိတတ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္း ယဥ္ထိန္းရဲေတြရဲ့ဘဝအနာဂတ္ေတြဟာ ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္နဲ့ ေမွာင္မုုိက္ေနဆဲပါပဲ။
မုုိးက်ေရွြကုုိယ္မ်ား၊ ေရွြလင္ပန္းနဲ့ အခ်င္းေဆးသူမ်ား၊ စိန္စီေသာ အိပ္ရာအိပ္ခင္းထက္မွာ အိပ္မက္လွလွမက္ပါေစ၊ က်န္းမာပါေစ၊ခ်မ္းသာပါေစေသာဝ္......!

Re-Post By ACM 18-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...