ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိ

Friday, 1 March 2013

ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိ


Photo: ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိ

ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါသုေတသနျပဳေလ့လာမႈကို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေခြးေလွးယားသီး၏ အႏွစ္ရည္အခ်ိဳးအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမြေပြးအဆိပ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကြက္ျဖဴမ်ား၏အေၾကာအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းစမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အႏွစ္ရည္ ၀ ဒသမ ၂၁ မီလီဂရမ္သည္ ေျမြေပြးအဆိပ္၏ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိအား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ေခြးေလွးယားသီး အႏွစ္ရည္ကို တစ္ပတ္လ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးႀကိမ္ထိုးထားေသာ ယုန္မ်ား၏ေသြးရည္ၾကည္ ၁၀၀ မိုက္ခရိုလီတာသည္လည္း ေျမြေပြးအဆိပ္၏ ေသေစႏိုင္ေသာသတၱိကို ေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ၾကြက္ျဖဴမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးယီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေမြကိုက္လူနာမ်ားကို ေခြးေလွးယားသီးသံုးစြဲ၍ ေဆးၿမီးတိုအျဖစ္ ကုသသံုးစြဲျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသုေတသီမ်ားက ေခြးေလွးယားသီးမွ စနစ္တက်ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေခြးေလွးယားသီးအေစ့အႏွစ္ရည္ႏွင့္ ၄င္းအႏွစ္ရည္ထိုးသြင္းထားေသာ ယုန္၏ေသြးရည္ၾကည္တို႔သည္ ေျမြေပြး၏ေသေစႏိုင္ေသာ အဆိပ္သတၱိအေပၚ ေျခဖ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳကာ အခိုင္အမာ သက္ေသျပဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ေျမြေပြးအဆိပ္ကို ေခြးေလွးယားသီးအေစ့က ေျခဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါသုေတသနျပဳေလ့လာမႈကို ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) မွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေခြးေလွးယားသီး၏ အႏွစ္ရည္အခ်ိဳးအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျမြေပြးအဆိပ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကြက္ျဖဴမ်ား၏အေၾကာအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းစမ္းသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အႏွစ္ရည္ ၀ ဒသမ ၂၁ မီလီဂရမ္သည္ ေျမြေပြးအဆိပ္၏ေသေစႏိုင္ေသာ သတၱိအား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဖန္ ေခြးေလွးယားသီး အႏွစ္ရည္ကို တစ္ပတ္လ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးႀကိမ္ထိုးထားေသာ ယုန္မ်ား၏ေသြးရည္ၾကည္ ၁၀၀ မိုက္ခရိုလီတာသည္လည္း ေျမြေပြးအဆိပ္၏ ေသေစႏိုင္ေသာသတၱိကို ေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ၾကြက္ျဖဴမ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးယီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေမြကိုက္လူနာမ်ားကို ေခြးေလွးယားသီးသံုးစြဲ၍ ေဆးၿမီးတိုအျဖစ္ ကုသသံုးစြဲျခင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသုေတသီမ်ားက ေခြးေလွးယားသီးမွ စနစ္တက်ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေခြးေလွးယားသီးအေစ့အႏွစ္ရည္ႏွင့္ ၄င္းအႏွစ္ရည္ထိုးသြင္းထားေသာ ယုန္၏ေသြးရည္ၾကည္တို႔သည္ ေျမြေပြး၏ေသေစႏိုင္ေသာ အဆိပ္သတၱိအေပၚ ေျခဖ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သုေတသနျပဳကာ အခိုင္အမာ သက္ေသျပဆိုႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...