ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Model and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Monday, 18 March 2013

Model and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (2)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (1)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (3)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (4)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (5)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (6)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (7)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous

Khun Sint Nay Chi -  Sexy and Gorgeous (8)
Khun Sint Nay Chi – Sexy and Gorgeous
Model  and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္
Date of Birth : 5 July
Height : 5′ 6″
Khun Sint Nay Chi is one of popular model from Myanmar. She is also singer and actress. She is really sexy and attractive girl.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...