ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္း SIM Card မ်ား က်ပ္ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ထြက္ရွိေတာ့မည္၊

Saturday, 16 March 2013

ဖုန္း SIM Card မ်ား က်ပ္ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ထြက္ရွိေတာ့မည္၊

ဖုန္း SIM Card မ်ား က်ပ္ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ထြက္ရွိေတာ့မည္၊
ျပန္ၾကားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္မွ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္
by-Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...