ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Update : ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား တြင္ ငါးဦး က ဆြစ္ဇာလန္ အမ်ိဴး သမီး ကို မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံ ခဲ့သည္။

Sunday, 17 March 2013

Update : ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား တြင္ ငါးဦး က ဆြစ္ဇာလန္ အမ်ိဴး သမီး ကို မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံ ခဲ့သည္။


Photo: Update : ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား တြင္ ငါးဦး က ဆြစ္ဇာလန္ အမ်ိဴး သမီး ကို မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံ ခဲ့သည္။

ခင္ပြန္း ႏွင့္ အတူ ၃ လ ၾကာ အပန္း ေျဖ ေလ့လာ ေရး ခရီး အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ အတြင္း အပန္း ေျဖ လည္ ပတ္ ေနစဥ္ အတြင္း ဆြစ္ ဇာလန္ ကမာၻ
လွည့္ ခရီးသည္ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး ကို အုပ္ စု လိုက္ မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ သည့္
မဒရာ ပရာေဒရွ္ ျပည္နယ္ မွ သံသယ ရွိ သူ မ်ား ကို စတင္ ဖမ္းဆီး

အသက္ ၃၉ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး သည္ ခင္ပြန္း ႏွင့္ အတူ စက္ဘီး စီး ၿပီး
လည္ပတ္ ခိုက္ သူ ၏ ခင္ပြန္း ကို ရိုက္ ႏွက္ ၿပီး သူ ့ ကို အနည္းဆံုး ရွစ္ဦးက
မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ကို သစ္ပင္ တြင္ ခ်ဥ္ေႏွာင္ ထား ၿပီး ေနာက္ လူရွစ္ဦး က သူ ့ ကို ရိုက္ ႏွက္ ၿပီး မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဆြစ္ ဇနီး ေမာင္ ႏွံ သည္ ၾသရိသ ျပည္နယ္ မွ တခ်္မဟာ ရွိ ရာ အာဂါ
ၿမိဳ ့ သုို ့ စက္ဘီး ျဖင့္ သြားခိုက္ လမ္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံုတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကို ေဆးရံု မွာ ဆင္းလာၿပီး
ေနာက္ ေတြ ့ရစဥ္ခင္ပြန္း ႏွင့္ အတူ ၃ လ ၾကာ အပန္း ေျဖ ေလ့လာ ေရး ခရီး အျဖစ္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ အတြင္း အပန္း ေျဖ လည္ ပတ္ ေနစဥ္ အတြင္း ဆြစ္ ဇာလန္ ကမာၻ
လွည့္ ခရီးသည္ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး ကို အုပ္ စု လိုက္ မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ သည့္
မဒရာ ပရာေဒရွ္ ျပည္နယ္ မွ သံသယ ရွိ သူ မ်ား ကို စတင္ ဖမ္းဆီး

အသက္ ၃၉ ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး သည္ ခင္ပြန္း ႏွင့္ အတူ စက္ဘီး စီး ၿပီး
လည္ပတ္ ခိုက္ သူ ၏ ခင္ပြန္း ကို ရိုက္ ႏွက္ ၿပီး သူ ့ ကို အနည္းဆံုး ရွစ္ဦးက
မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ကို သစ္ပင္ တြင္ ခ်ဥ္ေႏွာင္ ထား ၿပီး ေနာက္ လူရွစ္ဦး က သူ ့ ကို ရိုက္ ႏွက္ ၿပီး မုဒိမ္း က်င့္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။


ဆြစ္ ဇနီး ေမာင္ ႏွံ သည္ ၾသရိသ ျပည္နယ္ မွ တခ်္မဟာ ရွိ ရာ အာဂါ
ၿမိဳ ့ သုို ့ စက္ဘီး ျဖင့္ သြားခိုက္ လမ္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံုတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီး ကို ေဆးရံု မွာ ဆင္းလာၿပီး
ေနာက္ ေတြ ့ရစဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...