ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေက်ာင္းသားမ်ားကို သနားသျဖင့္ စာခိုးခ်ခြင့္ျပဳေသာဆရာမအား စစ္ေဆး

Monday, 22 April 2013

ေက်ာင္းသားမ်ားကို သနားသျဖင့္ စာခိုးခ်ခြင့္ျပဳေသာဆရာမအား စစ္ေဆး


ေက်ာင္းသားမ်ား စာမရသည္ကို ခိုးခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ဆရာမအား အေရးယူစစ္ေဆးခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္၊ အတၱလန္တာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၅ တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးကို စာခိုးခ်ရန္ အကူအညီေပးမႈျဖင့္ သခ်ၤာဆရာမ ေရွလာ စမစ္ကို ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔က စစ္ေဆးေနေၾကာင္း
သတင္းရရွိသည္။ ေဒါ့ဘ္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ စမစ္ကုိ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေနာက္ထပ္ဆက္လက္စာခ်ဳပ္ခြင့္ မေပး ေတာ့ေၾကာင္း မဲျဖင့္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အတၱလန္တာတြင္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူအျပစ္ေပးလိုပါက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ဆရာ ဆရာမေပါင္း ၁၈၀ ကို မဲခြဲရာတြင္ အမ်ားစုက အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၾကသျဖင့္ ဆရာမစမစ္မွာ ဆရာေလာကမွ အနားယူရေတာ့မလို ျဖစ္ေန သည္။
စမစ္က "သူတို႔ မေျဖႏိုင္မွန္းသိလို ကူညီမိတာပါ။ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔မွ မဟုတ္ပါဘူး" ဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း အားလံုးက ခြင့္လႊတ္မေပးနိုင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆရာမသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။
ဆရာမသည္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးေနစဥ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေျဖေျပာျပျခင္းအား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားသျဖင့္ ထိုသို႔စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူက စာေမးပြဲစစ္ေဆးေနသည့္ ကာလမ်ား အတြင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆရာမသည္ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား အေျဖေျပာျပသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာမက တစ္ရက္တည္းပါဟု ျငင္းဆိုထားသည္။
ဆရာမသည္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖဆိုထားသည့္ အေျဖမ်ားကို ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာျပျခင္း ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အေျဖမ်ားမွာ အမွားမ်ားကိုပင္ ေျပာဆိုထားသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိုအတိုင္းခ်ေရးထား ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေနာက္ေနာင္ ဤအျဖစ္မ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ေျပာၾကား ထားသည္။
fom-maukkha

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...