ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ႂကြက္သတ္ေဆးပါေသာ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား စားမိကာ လူ(၂၅)ဦးေဆး႐ံုတင္လိုက္ရ…

Wednesday, 24 April 2013

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ႂကြက္သတ္ေဆးပါေသာ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား စားမိကာ လူ(၂၅)ဦးေဆး႐ံုတင္လိုက္ရ…


Photo: ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ႂကြက္သတ္ေဆးပါေသာ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား စားမိကာ 
လူ(၂၅)ဦးေဆး႐ံုတင္လိုက္ရ…

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ဆက္ေဆာ္နီျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္းဗတ္ခ်္တာၿမိဳ႕အေနာက္
ေျမာက္ပိုင္းအနီးရွိပလတ္စတစ္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ၀န္ထမ္းအေယာက္
(၂၅)က လက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိသည့္ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ားကိုစားမိၿပီးေနာက္
ေဆး႐ံုကိုအေရးေပၚပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီ၏ တံခါး၀တြင္ 
လက္ ေဆာင္အျဖစ္ပို႔ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔ဘူးကိုေတြ႕ရၿပီး အထဲက
ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ားတြင္ ႂကြက္သတ္ေဆးလို႔ထင္ရေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးပါ၀င္ျခင္းကို
မည္သူမွ် သတိမထားမဘဲ စားမိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း(၂၅)ဦးမွာ 
အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံု၏ ၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေရာက္ရွိ
ေနေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္မစားရေသးေသာ ေပါင္မုန္႔နမူနာမ်ားကို
ဘာလင္ဓာတ္ခြဲခန္းကိုပို႔ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္ေၾကာင္း SkyNews 
သတင္းဌာနက တင္ျပသြားသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ဆက္ေဆာ္နီျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္းဗတ္ခ်္တာၿမိဳ႕အေနာက္
ေျမာက္ပိုင္းအနီးရွိပလတ္စတစ္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ၀န္ထမ္းအေယာက္
(၂၅)က လက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိသည့္ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ားကိုစားမိၿပီးေနာက္
ေဆး႐ံုကိုအေရးေပၚပို႔ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ကုမၸဏီ၏ တံခါး၀တြင္
လက္ ေဆာင္အျဖစ္ပို႔ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔ဘူးကိုေတြ႕ရၿပီး အထဲက
ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ားတြင္ ႂကြက္သတ္ေဆးလို႔ထင္ရေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးပါ၀င္ျခင္းကို
မည္သူမွ် သတိမထားမဘဲ စားမိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း(၂၅)ဦးမွာ
အဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံု၏ ၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေရာက္ရွိ
ေနေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္မစားရေသးေသာ ေပါင္မုန္႔နမူနာမ်ားကို
ဘာလင္ဓာတ္ခြဲခန္းကိုပို႔ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္ေၾကာင္း SkyNews
သတင္းဌာနက တင္ျပသြားသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...