ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျပည္သူမ်ားသို႕ တန္ဖိုးနည္းမိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံအသိေပးေႀကာ္ျငာ

Tuesday, 23 April 2013

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျပည္သူမ်ားသို႕ တန္ဖိုးနည္းမိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံအသိေပးေႀကာ္ျငာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...