ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းနိုင္ငံ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ၂ ေနရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္

Tuesday, 23 April 2013

ထိုင္းနိုင္ငံ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ၂ ေနရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္

ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း  ဖစ််ချပူရီခရိုင် နဲ့ ချိုင်းယားနတ်ခရိုင်မှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ် မေတာ်တဆထိခိုက်မှုေတွ ြဖစ်ပွားခဲ့ြပီး ယာဉ် ၂ စီးလံုးမှာ ြမန်မာနိုင်ငံသားေတွ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းသတင်းဌာနေတွမှာ ေဖာ်ြပသွားပါတယ်။
ပထမြဖစ်စဉ်မှာ ြမန်မာနိုင််ငံသားတဦး ေမာင်းနှင်တဲ့ အြဖူေရာင် နစ်ဆန် ဟိုင်းလပ်ကားတစ်စီးဟာ ဒီမနက်ေစာေစာ ၂ နာရီေလာက်က  ဖစ်ချပူရီ ခရိုင် ေခါ်ယွဲ့ြမို့နယ် ေနာင်ပရုန်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ တိမ်းေမှာက်ခဲ့တာြဖစ်ြပီး စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ြမန်မာအလုပ်သမား စုစုေပါင်း ၂၉ ဦးမှာ ၁၇ ဦး
ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ေခါ်ယွဲ့ြမို့နယ် ရဲစခန်းတာ၀န်ရှိသူေတွရဲ့ ေြပာြပချက်ကို ကိုးကားြပီး မန်ေနဂျာအွန်လိုင်း ထိုင်းသတင်းမှာ ေဖာ်ြပသွားပါတယ်။

ြမန်မာနိုင််ငံသားတဦး ေမာင်းနှင်တဲ့ အြဖူေရာင် နစ်ဆန် ဟိုင်းလပ်ကား
အဲဒီအလုပ်သမားေတွအားလံုးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံေတာင်ပိုင်း ဆုန်ခလာခရိုင် ဟတ်ယိုင်ြမို့နယ်က ရာဘာြခံအလုပ်သမားေတွြဖစ်ြပီး သြကင်္န်ပိတ်ရက် ကန်ချနာဘူရီခရိုင်က အြပန် ခုလို မေတာ်တဆထိခိုက်မှု ြဖစ်ပွားရတာလို့ သတင်းမှာ ေဖာ်ြပပါတယ်။
ကားေမာင်းသူဟာ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ေမာင်ကံ ဆိုသူြဖစ်ြပီး  အခင်းြဖစ်ပွားတဲ့ေနရာအေရာက် အေရှ့က ြဖတ်ေမာင်းတဲ့ ၁၀ ဘီးကားကို ေရှာင်တိမ်းရာမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ အိမ်တအိမ်ေရှ့က အုတ်တိုင်ကို ၀င်တိုက်ြပီး တိမ်းေမှာက်ခဲ့တာပါ။
ကားတိမ်းေမှာက်မှုေြကာင့် ဒဏ်ရာရသူ အားလံုးကို ေခါ်ယွဲ့ြပည်သူ့ေဆးရံုနဲ့ ဖရကျွမ်းေကာက် ေဆးရံုမှာ တင်ထားရြပီး ကားေမာင်းသူကို ရဲစခန်းက စစ်ေဆးေမးြမန်းဖို့ ေခါ်ယူ ထိန်းသိမ်းထားေြကာင်း၊ စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ ြမန်မာအလုပ်သမားေတွရဲ့ သက်ေသအေထာက်အထားေတွလည်း စစ်ေဆးမှာြဖစ်ြပီး တရားမ၀င် ၀င်လာသူေတွကို လိုအပ်သလို အေရးယူမယ်လို့ ေခါ်ယွဲ့ရဲစခန်း အထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးဌာနက ဗိုလ်မှူး အင်းထဆွန် ဖလုမ်းဟွမ်က ထိုင်းသတင်းဌာနကို ေြပာသွားပါတယ်။
ဧြပီ ၂၂ ရက် မနက် ၅ နာရီခွဲကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ချိုင်းယားနတ်ခရိုင် ဆန်ဖယားြမို့နယ်က အာရှလမ်းမြကီးေပါ်မှာ  ချင်းမိုင်-ဘန်ေကာက်သွား ခရီးသည်တင် ၂ ထပ် ဘတ်စ်ကားြကီး တိမ်းေမှာက်ခဲ့တာြဖစ်ြပီး အနည်းဆံုးလူ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ချန်နယ် ၃ ထိုင်းတီဗွီသတင်းက ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။
အင််းထရားထိုး ကုမ္ပဏီပိုင် ဘတ်စ်ကားဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ေြမာက်ပိုင်း ချင်းမိုင်ကေန ဧြပီ ၂၁ ရက်ေန့ညက ထွက်ခွာလာတာြဖစ်ြပီး ဘန်ေကာက်မေရာက်ခင် မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၂ နဲ့ ၁၂၃ ြကားမှာ တိမ်းေမှာက်ခဲ့ေြကာင်း၊  ခရီးသည်တို့ ထွက်ဆိုချက်အရ  အသက် ၅၀ နှစ်အရွယ် ကားသမားဟာ အခင်းြဖစ်တဲ့ေနရာမှာ အေရှ့က ကုန်တင်ကားတစီးကုိ ေကျာ်တက်ရာက အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ကားဘီးလည်ြပီး ေဘးက ေချာင်းထဲထိုးကျသွားတယ်လို့ ထိုင်းသတင်းက ေဖာ်ြပပါတယ်။
ကားေပါ်မှာ လူေပါင်း ၄၈ ဦး စီးနင်း လိုက်ပါလာြပီး  အနည်းအကျဉ်းဒဏ်ရာရသူေတွကို ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်သားေတွက ေရှးဦး သူနာြပုစုေပးေြကာင်း၊  ဒဏ်ရာြပင်းတဲ့ ၁၀ ဦး ေဆးရံုတင်ထားရေြကာင်း၊ အဲဒီထဲမှာ နိုင်ငံြခားသား ၃ ဦးပါြပီး မစ္စ ခန်းေအာင်  လို့ေခါ်တဲ့  အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ြမန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ၂ ဦး တို့ ြဖစ်ေြကာင်း  ဆန်ဖယားြမို့နယ်ရဲစခန်းက ထိုင်းသတင်းဌာနကို ေြပာသွားပါတယ်။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...