ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ ေဒြးကိုခ်စ္တယ္” နဲ႔ “စိုင္းစိုင္းကိုခ်စ္တယ္” ႀကားက ပင္မ အေျခခံေတြကို ရွင္းျပီ

Monday, 13 May 2013

“ ေဒြးကိုခ်စ္တယ္” နဲ႔ “စိုင္းစိုင္းကိုခ်စ္တယ္” ႀကားက ပင္မ အေျခခံေတြကို ရွင္းျပီ


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...