ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး(၃)ဦး အား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ..

Tuesday, 7 May 2013

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး(၃)ဦး အား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ..


Photo: ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး(၃)ဦး
အား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ..

ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၃

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအိုဟိုင္းအိုးျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္(၃)ဦးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 
သိရသည္။ထုိမ်ဳိးသမီး(၃)ဦးမွာ ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး အေျခအေနေကာင္း
မြန္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အမန္ဒါဘယ္ရီမွာ(၁၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္၌ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ဂ်ီနာဒီဂ်ီးဆက္သည္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္တြင္
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္ 
မီရွယ္ႏိုက္မွာ အသက္(၂၀)အရြယ္(၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္းတုိ႔
ျဖစ္ျပီး ထုိအမ်ဳိးသမီးငယ္(၃)ဦးစလံုးအား ကေလးဘားၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္တစ္လံုး
တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအမႈႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သံသယရွိသူ 
အသက္ (၅၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိသူ တစ္ဦးအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း
႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ သိရသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအိုဟိုင္းအိုးျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္(၃)ဦးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။ထုိမ်ဳိးသမီး(၃)ဦးမွာ ေဆး႐ံုတင္ထားရၿပီး အေျခအေနေကာင္း
မြန္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမန္ဒါဘယ္ရီမွာ(၁၆)ႏွစ္အရြယ္တြင္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္၌ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ဂ်ီနာဒီဂ်ီးဆက္သည္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ အသက္(၁၄)ႏွစ္အရြယ္တြင္
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အသက္(၃၂)ႏွစ္အရြယ္
မီရွယ္ႏိုက္မွာ အသက္(၂၀)အရြယ္(၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္းတုိ႔
ျဖစ္ျပီး ထုိအမ်ဳိးသမီးငယ္(၃)ဦးစလံုးအား ကေလးဘားၿမိဳ႕ရွိေနအိမ္တစ္လံုး
တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအမႈႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သံသယရွိသူ
အသက္ (၅၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိသူ တစ္ဦးအားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း
႐ိုက္တာသတင္းဌာနမွ သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...