ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္းေခၚသူဘက္မွ ၾကားရမည့္ သီခ်င္းသံဝန္ေဆာင္မႈ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္

Saturday, 4 May 2013

ဖုန္းေခၚသူဘက္မွ ၾကားရမည့္ သီခ်င္းသံဝန္ေဆာင္မႈ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္းမ်ား၌ အသံုးျပဳႏုိင္

ဖုန္းေခၚဆုိသူဘက္မွ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ အတြင္းတြင္ ၾကားရမည့္ သီခ်င္းသံ ဝန္ေဆာင္မႈကို က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ CDMA-800 MHz 3G ဖုန္းမ်ား၌ သံုးစြဲႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ျမန္မာသီခ်င္း၊ အဂၤလိပ္သီခ်င္း၊ တုိင္းရင္းသားသီခ်င္းမ်ား သံုးစြဲႏုိင္ၿပီး ထုိေတးသီးခ်င္းမ်ား သံုးစြဲႏုိင္ရန္ မုိဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူဘက္မွ
လစဥ္ဝန္ေဆာင္ခ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ကုန္က်မည္ဟု သိရသည္။ ထုိဝန္ေဆာင္မႈကို www.myhellomusic.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး Call Center ဖုန္း ၁၂၁၂ သို႔ ေခၚဆုိေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...