ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က.ည.န မွ အစားထုိးယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အစီးေရ ၉၀၀၀၀ နီးပါးရွိလာၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္

Saturday, 18 May 2013

က.ည.န မွ အစားထုိးယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အစီးေရ ၉၀၀၀၀ နီးပါးရွိလာၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္


Photo: က.ည.န မွ အစားထုိးယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အစီးေရ ၉၀၀၀၀ နီးပါးရွိလာၿပီး ခရီးသည္တင္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္
Sunday, May 19, 2013

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အစားထုိးယာဥ္ ကနဦးမွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၁၆ ရက္အထိ အစီးေရ ၉၀၀၀၀ နီးပါး ရွိလာၿပီး ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အေရအတြက္မွာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ႏွစ္ ၂၀ သက္တမ္းေက်ာ္ရွိသည့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ျပည္ပမွ အစားထိုး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳျခင္းကို ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႔ ပါ၀င္ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပယ္ဖ်က္အပ္ႏွံ အစားထိုး လဲလွယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ One Stop Service (OSS) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစားထိုး တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အစားထုိးယာဥ္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ေပးမႈမွာ လူစီးယာဥ္ ၈၂၅၀၁ စီး၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၃၈၆၅ စီး၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၁၄၆၁ စီး စုစုေပါင္း ၈၇၈၂၇ စီး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ ဖ်က္သိမ္းမႈမွာ လူစီးယာဥ္ ၈၈၆၅၀၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၅၆၀၈ စီး၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၂၀၀၂ စီး စုစုေပါင္း ၉၆၂၆၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိး တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္းအတြက္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ စာအုပ္ႏွင့္ ယာဥ္သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ခ ေငြေပးသြင္းၿပီး ယခင္က သုံးပတ္အၾကာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group
ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အစားထုိးယာဥ္ ကနဦးမွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အေျခအေနမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမ ၁၆ ရက္အထိ အစီးေရ ၉၀၀၀၀ နီးပါး ရွိလာၿပီး ခရီးသည္တင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးမႈ အေရအတြက္မွာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ႏွစ္ ၂၀ သက္တမ္းေက်ာ္ရွိသည့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေစၿပီး ျပည္ပမွ အစားထိုး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳျခင္းကို ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႔ ပါ၀င္ေသာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ပယ္ဖ်က္အပ္ႏွံ အစားထိုး လဲလွယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ One Stop Service (OSS) ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစားထိုး တင္သြင္းခြင့္ ပါမစ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ အစားထုိးယာဥ္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ေပးမႈမွာ လူစီးယာဥ္ ၈၂၅၀၁ စီး၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၃၈၆၅ စီး၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၁၄၆၁ စီး စုစုေပါင္း ၈၇၈၂၇ စီး ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ ဖ်က္သိမ္းမႈမွာ လူစီးယာဥ္ ၈၈၆၅၀၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၅၆၀၈ စီး၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၂၀၀၂ စီး စုစုေပါင္း ၉၆၂၆၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အစားထုိး တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္းအတြက္ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ စာအုပ္ႏွင့္ ယာဥ္သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ကနဦး မွတ္ပုံတင္ခ ေငြေပးသြင္းၿပီး ယခင္က သုံးပတ္အၾကာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...