ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ လာဟုိးျမိဳ႕က ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ

Wednesday, 29 May 2013

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ လာဟုိးျမိဳ႕က ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ

Photo: ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ လာဟုိးျမိဳ႕က ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမဲ့အစား အမႈိက္ေကာက္သူေတြကို ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံး အ၇ည္က်ဳိရုံေရာက္ျပီး ပလပ္စတစ္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေန
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ေဆးထုိးအပ္၊ ေဆးရည္၊ေဆးပုိက္ကအစ ပါ၀င္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔
ေရာဂါပုိးအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကုိ သုံးျပီး ကေလးကစားစရာ၊ မီးဖိုေဆာင္သုံးပစၥည္းနဲ႔ အေအးေသာက္တဲ့ ပလပ္စတစ္ပုိက္ေတြထုတ္လုပ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဆးရုံကေတာ့
ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြကုိ အပစ္ပုံခ်ခဲ့ပါတယ္။ 

Credit to>>>Burma-Newselite
ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ လာဟုိးျမိဳ႕က ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကုိ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရမဲ့အစား အမႈိက္ေကာက္သူေတြကို ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုံး အ၇ည္က်ဳိရုံေရာက္ျပီး ပလပ္စတစ္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ေန
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ေဆးထုိးအပ္၊ ေဆးရည္၊ေဆးပုိက္ကအစ ပါ၀င္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔
ေရာဂါပုိးအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဆးရုံသုံးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကုိ သုံးျပီး ကေလးကစားစရာ၊ မီးဖိုေဆာင္သုံးပစၥည္းနဲ႔ အေအးေသာက္တဲ့ ပလပ္စတစ္ပုိက္ေတြထုတ္လုပ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဆးရုံကေတာ့
ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းေတြကုိ အပစ္ပုံခ်ခဲ့ပါတယ္။

Credit to>>>Burma-Newselite

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...