ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းသြားမည္…

Tuesday, 7 May 2013

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါကျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းသြားမည္…

 
(၂၀၁၃)ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ တုိက္ေၾကပ်က္စီးကား
မ်ားတင္သြင္းလာမႈမ်ား ရွိလာၿပီး၊အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္ပ
ကတင္သြင္းလာသည့္ တုိက္ေၾကပ်က္စီးကားမ်ား ကိုသုံးစြဲသူျပည္သူလူထု
အတြက္သုံးစြဲသူ ထိခိုက္နစ္နာေစႏုိင္ျခင္း၊အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္


ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒအရလည္းေကာင္း
၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီး
ဌာနကတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအစားထုိးလဲလွယ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ(၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ဧၿပီ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး(၂၀၁၃)ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔အထိ စီမံခ်က္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္း(၁၂၆၇၇၃)စီး
ျပည္ပမွတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ယာဥ္မ်ားတြင္ တုိက္ေၾကပ်က္စီးကားမ်ား
တင္သြင္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

SkyNet TV Browser

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...