ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္ဆာမဲ့ဗီြဒီယိုေခြႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားဖမ္းဆီး

Monday, 27 May 2013

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္ဆာမဲ့ဗီြဒီယိုေခြႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားဖမ္းဆီး


Photo: သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆင္ဆာမဲ့ဗီြဒီယိုေခြႏွင့္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားဖမ္းဆီး

၂၆.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အထူးအဖြဲ႔မွ သဃၤန္းကၽြန္း  ၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပေစ်းအနီးတြင္ဆင္ဆာမဲ့ ဗြီဒီယိုေခြမ်ားေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဆင္ဆာမဲ့ဗီြဒီယိုေခြဖမ္းဆီးမႈ (၆)မႈ၊ ညစ္ညမ္းေခြဖမ္းဆီးမႈ (၂) မႈတို႔အားဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၄င္းအမႈတို႔မွ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားေခြ (၅၅၄၀)ေခြ၊ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာသီခ်င္း / အၿငိမ့္/လက္ေ၀ွ႔ (၁၁၉၅)ေခြ၊ ကာတြန္း (၂၉၀)ေခြ၊ ညစ္ညမ္းေခြ (၁၆)ေခြတို႔အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ အဆိိုပါအမႈမ်ားမွ ဆင္ဆာမဲ့ေခြမ်ားေရာင္းခ်သူ  တရားခံက်ား (၆)ဦးအား သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။
၂၆.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္အထူးအဖြဲ႔မွ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပေစ်းအနီးတြင္ဆင္ဆာမဲ့ ဗြီဒီယိုေခြမ်ားေရာင္းခ်ေနေၾကာင္း သတင္းအရဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဆင္ဆာမဲ့ဗီြဒီယိုေခြဖမ္းဆီးမႈ (၆)မႈ၊ ညစ္ညမ္းေခြဖမ္းဆီးမႈ (၂) မႈတို႔အားဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၄င္းအမႈတို႔မွ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံျခားဇာတ္ကားေခြ (၅၅၄၀)ေခြ၊ ဆင္ဆာမဲ့ျမန္မာသီခ်င္း / အၿငိမ့္/လက္ေ၀ွ႔ (၁၁၉၅)ေခြ၊ ကာတြန္း (၂၉၀)ေခြ၊ ညစ္ညမ္းေခြ (၁၆)ေခြတို႔အားသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ အဆိိုပါအမႈမ်ားမွ ဆင္ဆာမဲ့ေခြမ်ားေရာင္းခ်သူ တရားခံက်ား (၆)ဦးအား သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...