ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးထူးျခားျခား ဟာသမ်ား,

Monday, 27 May 2013

ထူးထူးျခားျခား ဟာသမ်ား,

Photo: ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱခဏ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အင္တာဗ်ဴးရာ၀ယ္...
"မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရသည္ကို အထူး၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္းႏွင့္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိေၾကာင္း" ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္... ဆက္လက္ေျဖၾကားရာ၀ယ္ "ျမန္မာျပည္တြင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း မိမိ၏ စိတ္ထဲတြင္ သီဟတင္စိုး ဆိုသူအား စိုးထိတ္ေၾကာက္လန္႔ေနမိပါေၾကာင္း" ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ 

just kidding ... :P :P :P
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱခဏ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား အင္တာဗ်ဴးရာ၀ယ္...
"မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရသည္ကို အထူး၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္းႏွင့္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈရွိေၾကာင္း" ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္... ဆက္လက္ေျဖၾကားရာ၀ယ္ "ျမန္မာျပည္တြင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း မိမိ၏ စိတ္ထဲတြင္ သီဟတင္စိုး ဆိုသူအား စိုးထိတ္ေၾကာက္လန္႔ေနမိပါေၾကာင္း" ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

just kidding ... 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...