ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၀န္းသုိၿမဳိ႕နယ္တြင္က်ားဆုိးတစ္ေကာင္ေသာင္းက်န္းေနၿပီ

Sunday, 5 May 2013

၀န္းသုိၿမဳိ႕နယ္တြင္က်ားဆုိးတစ္ေကာင္ေသာင္းက်န္းေနၿပီ


စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၀န္းသို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ႐ိုးရာေတာင္ယာခင္းလုပ္ငန္းအသက္ ေမြးေနၾကသူမ်ားအတြက္ က်ားဆုိး တစ္ေကာင္ေသာင္းက်န္းမူကို ခံေနၾကရသည္။ အဆုိပါ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အာမခံေက်းရြာတကၠသုိလ္၀န္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးႏြားေက်ာင္းေန
စဥ္က်ားဆိုးတစ္ေကာင္မႈိင္းသုန္ ေတာင္မွ ဆင္းလာၿပီး က်ားဆိုး ကုပ္ခံရ၍ ျပည္သူေဆး႐ုံ၌တက္ ေရာက္ကုသခံေနၾကရသည္။

အဆုိပါေဒသအတြင္းရွိသနပ္ ေတာင္ေတာင္႐ိုးေစာ္ဘြားကန္ တစ္၀ိုက္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ကၽြံ လာေသာက်ားဆုိးတစ္ေကာင္၏ ဒဏ္ကို မၾကာခဏခံေနၾကရသည္။ ယခင္က ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ေဒသတြင္ က်ားအႏၳရာယ္မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ္ လည္း ယခုအခါ၀န္းသိုၿမိဳ႕နယ္ အာမခံၿမိဳင္ေဇယ်ာႀကိဳးကုန္း၊ ေက်ာက္စလစ္ကုန္းေက်းတို႔တြင္ ေတာသို႔ျမစ္ခ်ဳိးမႈိရွာ သစ္၀ါးခုတ္ သြားၾကသူမ်ားက က်ားဆိုးအႏၳရာယ္ ကို အထူးသတိျပဳေနၾကရသည္။
ေရႊလင္း-ျပည့္စုံ
HotNewsWeekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...