ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္-ေမ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးHuawei Show Room ဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗားကရာလမ္းမေပၚရွိ ေရႊျပည္ေအးကြန္ဒိုတြင္ က်င္းပသည္။

Sunday, 5 May 2013

ရန္ကုန္-ေမ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးHuawei Show Room ဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗားကရာလမ္းမေပၚရွိ ေရႊျပည္ေအးကြန္ဒိုတြင္ က်င္းပသည္။


Photo: ရန္ကုန္-ေမ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးHuawei Show Room ဖြင့္ပြဲကို ေမလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ဗားကရာလမ္းမေပၚရွိ ေရႊျပည္ေအးကြန္ဒိုတြင္ က်င္းပသည္။ 

ယခုဖြင့္လွစ္ေသာShow Room တြင္ Huawei Handset မ်ဳိးစုံအျပင္ Media Pad နဲ႔ Mobile Broad Band မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ျပီး Show Room ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကသူမ်ားအား Huawei Media Pad, C8813 ႏွင့္ Y 300 တို႔အျပင္ အျခားဆုမဲမ်ားကိုလည္း မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည္။ ဤဆိုင္တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၀ယ္ယူအား ေပးၾကသူမ်ားအတြက္လည္း အထူးလက္ေဆာင္မ်ား စိစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Huawei Handset မ်ားကို ၀ယ္ယူ အားေပးၾကသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Huawei ၏ distributor မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Branded Shop ဆုိင္ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ Service center မ်ားကိုလည္း မၾကာမီကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုဖြင့္လွစ္ေသာShow Room တြင္ Huawei Handset မ်ဳိးစုံအျပင္ Media Pad နဲ႔ Mobile Broad Band မ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ျပီး Show Room ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ၀ယ္ယူအားေပးၾကသူမ်ားအား Huawei Media Pad, C8813 ႏွင့္ Y 300 တို႔အျပင္ အျခားဆုမဲမ်ားကိုလည္း မဲေဖာက္ေပးခဲ့သည္။ ဤဆိုင္တြင္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၀ယ္ယူအား ေပးၾကသူမ်ားအတြက္လည္း အထူးလက္ေဆာင္မ်ား စိစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ Huawei Handset မ်ားကို ၀ယ္ယူ အားေပးၾကသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Huawei ၏ distributor မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Branded Shop ဆုိင္ ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ Service center မ်ားကိုလည္း မၾကာမီကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...