ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အခမဲ့ ျဖန့္ေ၀မဲ့ မက္ဆင္ဂ်ာ ေန ့စဥ္ သတင္းစာကို ေမလ ၇ ရက္ေန ့မွာ စတင္ထုတ္ေ၀ေနပီ ျဖစ္ပါတယ္ vedio

Tuesday, 7 May 2013

အခမဲ့ ျဖန့္ေ၀မဲ့ မက္ဆင္ဂ်ာ ေန ့စဥ္ သတင္းစာကို ေမလ ၇ ရက္ေန ့မွာ စတင္ထုတ္ေ၀ေနပီ ျဖစ္ပါတယ္ vedio

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...