ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို အိမ္နီးခ်င္းက အဓမၼျပဳက်င့္

Tuesday, 18 June 2013

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ စိတ္ေ၀ဒနာသည္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးကို အိမ္နီးခ်င္းက အဓမၼျပဳက်င့္


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...