ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မံ၀ိန္းေလးတံတားခံႏိုင္၀န္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျဖတ္သန္း၍ က်ဳိးက်ျခင္း

Monday, 17 June 2013

မံ၀ိန္းေလးတံတားခံႏိုင္၀န္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျဖတ္သန္း၍ က်ဳိးက်ျခင္း


Photo: မံ၀ိန္းေလးတံတားခံႏိုင္၀န္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျဖတ္သန္း၍ က်ဳိးက်ျခင္း

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗန္းေမာ္- ဆ၀မ္ကေထာင္- စီအူလမ္း၊ မုိင္တုိင္ ၁၆/၅ ရွိ အရွည္ ၁၂၅ ေပရွိေသာ H20 တံတားအမွတ္ ၃/၁၇ (မံ၀ိန္းေလးတံတား)ေပၚသုိ ့ အေလးခ်ိန္တန္(၅၀)ခန္႔ရွိေသာ ေရႊစပါးကုမၸဏီမွ သတၱဳေက်ာက္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ (၁၂)ဘီးကုန္တင္ယာဥ္ ျဖတ္သန္းစဥ္ တံတားက်ိဳးက်ပ်က္စီးမႈျဖစ္ျပီး ကားနွင့္တံတားတြဲ၍ ေခ်ာင္းထဲသုိ ့ က်သြားပါသည္ ။

အဆုိပါယာဥ္မွာ တံတားခံနုိင္၀န္ထက္ပုိ၍ တန္ပုိတင္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ တံတားက်ိဳးက်မႈျဖစ္ျပီး ယာဥ္သြားလာမွဳ ျပတ္ေတာက္သြားသျဖင့္ ေပ(၁၇၀)ခန္ ့ရွိ ယာယီသစ္သားတံတား အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ရန္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္ ။ 

MOC
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခရုိင္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗန္းေမာ္- ဆ၀မ္ကေထာင္- စီအူလမ္း၊ မုိင္တုိင္ ၁၆/၅ ရွိ အရွည္ ၁၂၅ ေပရွိေသာ H20 တံတားအမွတ္ ၃/၁၇ (မံ၀ိန္းေလးတံတား)ေပၚသုိ ့ အေလးခ်ိန္တန္(၅၀)ခန္႔ရွိေသာ ေရႊစပါးကုမၸဏီမွ သတၱဳေက်ာက္မ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ (၁၂)ဘီးကုန္တင္ယာဥ္ ျဖတ္သန္းစဥ္ တံတားက်ိဳးက်ပ်က္စီးမႈျဖစ္ျပီး ကားနွင့္တံတားတြဲ၍ ေခ်ာင္းထဲသုိ ့ က်သြားပါသည္ ။

အဆုိပါယာဥ္မွာ တံတားခံနုိင္၀န္ထက္ပုိ၍ တန္ပုိတင္ေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ တံတားက်ိဳးက်မႈျဖစ္ျပီး ယာဥ္သြားလာမွဳ ျပတ္ေတာက္သြားသျဖင့္ ေပ(၁၇၀)ခန္ ့ရွိ ယာယီသစ္သားတံတား အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ရန္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္ ။

MOC

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...