ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုံးသီးအေဟာင္းေတြ႕ရွိ

Saturday, 1 June 2013

ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုံးသီးအေဟာင္းေတြ႕ရွိ


Photo: ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုံးသီးအေဟာင္းေတြ႕ရွိ

၁-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ခန္႔ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ 
ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အမွတ္(၇၃)ေန ဦး၀င္းဆန္းဦး၊(၅၀)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးပန္သည္ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္း
အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးတူးစဥ္ အလ်ား(၁)ေပ၊ လုံးပတ္(၁၁)လက္မရိွ ဒလက္ပါဗံုးသီးအေဟာင္း(၁)လုံးႏွင့္ အလ်ား (၁၀)လက္မ၊ လံုးပတ္ (၁၁)လက္မရွိ ဒလက္မပါဗုံးသီးအေဟာင္း(၁)လုံးတို႔အား
ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ ေဒါပုံၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕မွသြားေရာက္စစ္ေဆးသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး   အမွတ္(၉၀၆) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၁-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀၃၀ အခ်ိန္ခန္႔ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊
ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အမွတ္(၇၃)ေန ဦး၀င္းဆန္းဦး၊(၅၀)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးပန္သည္ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္း
အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးတူးစဥ္ အလ်ား(၁)ေပ၊ လုံးပတ္(၁၁)လက္မရိွ ဒလက္ပါဗံုးသီးအေဟာင္း(၁)လုံးႏွင့္ အလ်ား (၁၀)လက္မ၊ လံုးပတ္ (၁၁)လက္မရွိ ဒလက္မပါဗုံးသီးအေဟာင္း(၁)လုံးတို႔အား
ေတြ႕ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ ေဒါပုံၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕မွသြားေရာက္စစ္ေဆးသိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး အမွတ္(၉၀၆) စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရး ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...