ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Big Dog စက္႐ုပ္ေခြးအား ဝန္စည္စလယ္မ်ား သယ္မ ႏိုင္မည့္ စက္ရုပ္ လက္တစ္ေခ်ာင္း တပ္ဆင္မည္

Sunday, 3 March 2013

Big Dog စက္႐ုပ္ေခြးအား ဝန္စည္စလယ္မ်ား သယ္မ ႏိုင္မည့္ စက္ရုပ္ လက္တစ္ေခ်ာင္း တပ္ဆင္မည္


Photo: Big Dog စက္႐ုပ္ေခြးအား ဝန္စည္စလယ္မ်ား သယ္မ ႏိုင္မည့္ စက္ရုပ္ လက္တစ္ေခ်ာင္း တပ္ဆင္မည္

Big Dogဟု အမည္ေပးထားေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းပါ စက္႐ုပ္ေခြးအား ယခုအခါ ေလးလံေသာ အရာမ်ားကို မႏုိင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ စက္လက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္မံ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Boston Dynamics အေမရိကန္ စက္႐ုပ္ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာ ၎စက္႐ုပ္ကို ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေထာက္ခံမႈ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

Big Dogဟု ကို အဓိကအားျဖင့္ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု တပ္ဆင္မည့္ လက္သည္ စစ္သည္မ်ား ေလးလံသည့္ ဝန္စည္ စလယ္မ်ား ေကာက္ယူ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူ အညီ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါနည္းပညာ၏ စြမ္းပကားသည္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ အျခား နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ပါ မ်ားစြာအသံုး တည့္ေၾကာင္း စက္႐ံု နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦး က ေျပာၾကား ထားသည္။

၎႐ုပ္၏ ေျခေထာက္မ်ားအား ဟိုက္ဒေရာလစ္ စနစ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားကာ စက္႐ုပ္ေခြးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အင္ဂ်င္အားျဖင့္ သြားလာ လႈပ္ရွားႏုိင္သည္။ စက္လက္တံကို စက္႐ုပ္ ေခြး၏ ဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ပစၥည္းမ်ား ကို ေကာက္ယူ၍ စက္႐ုပ္ေခြး ေက်ာကုန္း ေပၚ တင္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။

စက္႐ုပ္ေခြးသည္ ဝန္စည္စလယ္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ သြားလာႏုိင္ကာ အသံျဖင့္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းႏုိင္သည္။

Boston Dynamics စက္႐ုပ္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းမဲ့ စက္႐ုပ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၈ ဒသမ ၃ မိုင္ သြားႏိုင္သည့္ အတြက္ အျမန္ဆံုး လူသားတစ္ဦး ထက္ပင္ ပို၍ျမန္ဆန္ေၾကာင္း သိရသည္။


http://bit.ly/YLm92T
Big Dogဟု အမည္ေပးထားေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းပါ စက္႐ုပ္ေခြးအား ယခုအခါ ေလးလံေသာ အရာမ်ားကို မႏုိင္ေသာ စြမ္းအားရွိသည့္ စက္လက္ တစ္ေခ်ာင္းကို ထပ္မံ တပ္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Boston Dynamics အေမရိကန္ စက္႐ုပ္ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာ ၎စက္႐ုပ္ကို ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေထာက္ခံမႈ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

Big Dogဟု ကို အဓိကအားျဖင့္ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု တပ္ဆင္မည့္ လက္သည္ စစ္သည္မ်ား ေလးလံသည့္ ဝန္စည္ စလယ္မ်ား ေကာက္ယူ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူ အညီ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါနည္းပညာ၏ စြမ္းပကားသည္ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ အျခား နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ပါ မ်ားစြာအသံုး တည့္ေၾကာင္း စက္႐ံု နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦး က ေျပာၾကား ထားသည္။

၎႐ုပ္၏ ေျခေထာက္မ်ားအား ဟိုက္ဒေရာလစ္ စနစ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားကာ စက္႐ုပ္ေခြးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အင္ဂ်င္အားျဖင့္ သြားလာ လႈပ္ရွားႏုိင္သည္။ စက္လက္တံကို စက္႐ုပ္ ေခြး၏ ဦးေခါင္းပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ပစၥည္းမ်ား ကို ေကာက္ယူ၍ စက္႐ုပ္ေခြး ေက်ာကုန္း ေပၚ တင္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။

စက္႐ုပ္ေခြးသည္ ဝန္စည္စလယ္မ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ သြားလာႏုိင္ကာ အသံျဖင့္ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းႏုိင္သည္။

Boston Dynamics စက္႐ုပ္ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းမဲ့ စက္႐ုပ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၈ ဒသမ ၃ မိုင္ သြားႏိုင္သည့္ အတြက္ အျမန္ဆံုး လူသားတစ္ဦး ထက္ပင္ ပို၍ျမန္ဆန္ေၾကာင္း သိရသည္။


http://bit.ly/YLm92T

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...