ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိမိကုိယ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္သူႏွစ္ဦးအား တ႐ုတ္အစုိးရက ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်

Thursday, 31 January 2013

မိမိကုိယ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္သူႏွစ္ဦးအား တ႐ုတ္အစုိးရက ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်


Photo: မိမိကုိယ္ကုိယ္ မီး႐ႈိ႕ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္သူႏွစ္ဦးအား တ႐ုတ္အစုိးရက ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်
Thursday, January 31, 2013

မိမိကိုယ္ကိုယ္ မီးရိႈ႕ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးကို တရုတ္အစိုးရက ျပင္းထန္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တိဘက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးႏွင့္ တူျဖစ္သူတို႔မွာ တရုတ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ တိဘက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မီးတင္ရိႈ႕ကာ ဆႏၵျပသင့္ေၾကာင္း လံႈ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု တရုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈ
မ်ိုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရ၏ လူသိရွင္ၾကား ပထမဆံုး အေရးယူမႈလည္း
ျဖစ္လာသည္။

Photo - A Tibetan in flames after self-immolating at a protest ahead of Chinese President Hu Jintao’s visit to India, in New Delhi, March 26, 2012 (Manish Swarup / AP Photos)

Planet Myanmar Network
မိမိကိုယ္ကိုယ္ မီးရိႈ႕ဆႏၵျပရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးကို တရုတ္အစိုးရက ျပင္းထန္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တိဘက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးႏွင့္ တူျဖစ္သူတို႔မွာ တရုတ္အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ တိဘက္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မီးတင္ရိႈ႕ကာ ဆႏၵျပသင့္ေၾကာင္း လံႈ႕ေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု တရုတ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈ
မ်ိုးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရ၏ လူသိရွင္ၾကား ပထမဆံုး အေရးယူမႈလည္း
ျဖစ္လာသည္။

Photo - A Tibetan in flames after self-immolating at a protest ahead of Chinese President Hu Jintao’s visit to India, in New Delhi, March 26, 2012 (Manish Swarup / AP Photos)

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...