ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး တင္ပါးကိုလက္ျဖင့္ပုတ္ခဲ့မိလို႕ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦး ကာယိေျႏၵပ်က္ပ်ားေစမႈျဖင့္ ေထာင္ ၆ လက်

Tuesday, 18 June 2013

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး တင္ပါးကိုလက္ျဖင့္ပုတ္ခဲ့မိလို႕ အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦး ကာယိေျႏၵပ်က္ပ်ားေစမႈျဖင့္ ေထာင္ ၆ လက်


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...