ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ၿပီ

Tuesday, 18 June 2013

လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ၿပီ


Photo: လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ၿပီ


2013 ခုႏွစ္အတြက္ word press ဓာတ္ပံု ပထမဆု ရရွိသြားတဲ့ “The Pink Choice” လို႔နာမည္ရတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဓာတ္ပံုဆရာ Maika Elan ဆိုသူကရိုက္ကူးထားတာပါ ဒီဓာတ္ပံုက လိင္တူ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္စံုတြဲပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဟာ သမုိင္း အစဥ္အလာအရ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံပါ ဒါေပမဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ေတာ့ 2012 ျသဂုတ္ လ အတြင္းမွာပဲ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ... လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို တရာ၀င္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပထမ ဆံုး အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္

2013 ခုႏွစ္အတြက္ word press ဓာတ္ပံု ပထမဆု ရရွိသြားတဲ့ “The Pink Choice” လို႔နာမည္ရတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဓာတ္ပံုဆရာ Maika Elan ဆိုသူကရိုက္ကူးထားတာပါ ဒီဓာတ္ပံုက လိင္တူ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္စံုတြဲပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဟာ သမုိင္းအစဥ္အလာအရ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံပါ ဒါေပမဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ေတာ့ 2012 ျသဂုတ္ လ အတြင္းမွာပဲ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ... လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို တရာ၀င္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပထမ ဆံုး အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ 
ဘႀကီးသက္
2013 ခုႏွစ္အတြက္ word press ဓာတ္ပံု ပထမဆု ရရွိသြားတဲ့ “The Pink Choice” လို႔နာမည္ရတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဓာတ္ပံုဆရာ Maika Elan ဆိုသူကရိုက္ကူးထားတာပါ ဒီဓာတ္ပံုက လိင္တူ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္စံုတြဲပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဟာ သမုိင္း အစဥ္အလာအရ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံပါ ဒါေပမဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ေတာ့ 2012 ျသဂုတ္ လ အတြင္းမွာပဲ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ... လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို တရာ၀င္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပထမ ဆံုး အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္

2013 ခုႏွစ္အတြက္ word press ဓာတ္ပံု ပထမဆု ရရွိသြားတဲ့ “The Pink Choice” လို႔နာမည္ရတဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဓာတ္ပံုဆရာ Maika Elan ဆိုသူကရိုက္ကူးထားတာပါ ဒီဓာတ္ပံုက လိင္တူ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဗီယက္နမ္စံုတြဲပံုျဖစ္ပါတယ္ ဗီယက္နမ္ဟာ သမုိင္းအစဥ္အလာအရ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံပါ ဒါေပမဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ေတာ့ 2012 ျသဂုတ္ လ အတြင္းမွာပဲ လိင္တူ လက္ထပ္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ... လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို တရာ၀င္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပထမ ဆံုး အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္
ဘႀကီးသက္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...