ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထိုင္းႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း အယုဒၵယခရိုင္ ထာ့ရူးရ္ျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ေမြးကင္းစ ခေလးတစ္ဦးကို ေခြးလိမၼာ တစ္ေကာင္က ကယ္တင္ခဲ့တယ္လို႕ .....

Wednesday, 5 June 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း အယုဒၵယခရိုင္ ထာ့ရူးရ္ျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ ေမြးကင္းစ ခေလးတစ္ဦးကို ေခြးလိမၼာ တစ္ေကာင္က ကယ္တင္ခဲ့တယ္လို႕ .....


DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...