ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Excel Tower မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ "Bass Ninja Music Tour in Yangon 2013"

Sunday, 2 June 2013

ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Excel Tower မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ "Bass Ninja Music Tour in Yangon 2013"

.myanmarcelebrity.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...