ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: NLD ပညာဒါနေက်ာင္းမွ ေက်ာင္သူအား ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သူမွ မုဒိမ္းက်င့္မႈကို ပန္းဘဲတန္းတရားရံုးတြင္ အျပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲ

Saturday, 1 June 2013

NLD ပညာဒါနေက်ာင္းမွ ေက်ာင္သူအား ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သူမွ မုဒိမ္းက်င့္မႈကို ပန္းဘဲတန္းတရားရံုးတြင္ အျပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲ


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...