ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူကို မုဒိမ္းက်င့္ျပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့၍ အမ်ားျပည္သူက ဆက္လက္ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို

Saturday, 6 July 2013

၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူကို မုဒိမ္းက်င့္ျပီး လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခဲ့၍ အမ်ားျပည္သူက ဆက္လက္ အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...