ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအက်င့္အား တူရကီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး ထူးျခားသည့္ နည္းလမ္းသံုး၍ စြန္႔လႊတ္ရန္ႀကိဳးပမ္း

Saturday, 6 July 2013

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအက်င့္အား တူရကီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး ထူးျခားသည့္ နည္းလမ္းသံုး၍ စြန္႔လႊတ္ရန္ႀကိဳးပမ္း


Photo: ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအက်င့္အား တူရကီအမ်ဳိးသားတစ္ဦး ထူးျခားသည့္ နည္းလမ္းသံုး၍ စြန္႔လႊတ္ရန္ႀကိဳးပမ္း
Saturday, 06 July 2013

တူရကီ ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္ ၎၏ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည့္ အက်င့္ ဆုိးကို စြန္႔လႊတ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ မည္သူမွ် မစဥ္းစားဖူးသည့္ နည္းလမ္း တစ္မ်ဳိးကို သံုး၍ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း တူရကီ သတင္းစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသား၏ အမည္မွာ အီဘရာဟင္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄၂ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တူရကီ ႏုိင္ငံ အေနာက္ ပုိင္းရွိ ကူေဖာဟာ ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ျဖစ္ကာ တစ္ရက္လွ်င္ စီးကရက္ ႏွစ္ဘူးကို ေသာက္တတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းႏႈန္းထားႏွင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္လာခဲ့သည့္ သက္တမ္းမွာ ၂၆ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီဘရာဟင္သည္ ၎၏ ေဆးလိပ္ အလြန္ အကြၽံ ေသာက္သည့္ အက်င့္ဆုိးကို ျဖတ္ပစ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္း သဏၭာန္ ေလွာင္အိမ္ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ ကာ ၎၏ ဦးေခါင္းကို ဦးေခါင္းစြပ္ ေလွာင္အိမ္ အတြင္း၌ ထည့္၍ ယင္း ေလွာင္အိမ္ကို ေသာ့ခတ္သည့္ နည္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆုိပါ ဦးေခါင္းစြပ္ ေလွာင္အိမ္၏ ေသာ့ကို ႏွစ္ေခ်ာင္း ျပဳလုပ္ ထားၿပီး တစ္ေခ်ာင္းကို ၎၏ သားျဖစ္သူထံ အပ္ႏွံ၍ က်န္တစ္ေခ်ာင္းကို ဇနီး ျဖစ္သူထံ အပ္ထားေၾကာင္း၊ ၎ ဦးေခါင္း စြပ္ကို ႏွစ္ရက္ျခား တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္းေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ေဆးလိပ္ မေသာက္ ေတာ့ေၾကာင္း အီဘရာဟင္က ေျပာၾကားသည္။

(အင္တာနက္)
ျမ၀တီ
တူရကီ ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးသည္ ၎၏ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည့္ အက်င့္ ဆုိးကို စြန္႔လႊတ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ မည္သူမွ် မစဥ္းစားဖူးသည့္ နည္းလမ္း တစ္မ်ဳိးကို သံုး၍ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း တူရကီ သတင္းစာ တစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသား၏ အမည္မွာ အီဘရာဟင္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၄၂ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တူရကီ ႏုိင္ငံ အေနာက္ ပုိင္းရွိ ကူေဖာဟာ ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ျဖစ္ကာ တစ္ရက္လွ်င္ စီးကရက္ ႏွစ္ဘူးကို ေသာက္တတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းႏႈန္းထားႏွင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္လာခဲ့သည့္ သက္တမ္းမွာ ၂၆ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီဘရာဟင္သည္ ၎၏ ေဆးလိပ္ အလြန္ အကြၽံ ေသာက္သည့္ အက်င့္ဆုိးကို ျဖတ္ပစ္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္း သဏၭာန္ ေလွာင္အိမ္ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ ကာ ၎၏ ဦးေခါင္းကို ဦးေခါင္းစြပ္ ေလွာင္အိမ္ အတြင္း၌ ထည့္၍ ယင္း ေလွာင္အိမ္ကို ေသာ့ခတ္သည့္ နည္းျဖင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆုိပါ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆုိပါ ဦးေခါင္းစြပ္ ေလွာင္အိမ္၏ ေသာ့ကို ႏွစ္ေခ်ာင္း ျပဳလုပ္ ထားၿပီး တစ္ေခ်ာင္းကို ၎၏ သားျဖစ္သူထံ အပ္ႏွံ၍ က်န္တစ္ေခ်ာင္းကို ဇနီး ျဖစ္သူထံ အပ္ထားေၾကာင္း၊ ၎ ဦးေခါင္း စြပ္ကို ႏွစ္ရက္ျခား တစ္ႀကိမ္ ေဆာင္းေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ေဆးလိပ္ မေသာက္ ေတာ့ေၾကာင္း အီဘရာဟင္က ေျပာၾကားသည္။

(အင္တာနက္)
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...