ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကေလးေမြးဖြားစဥ္ တစ္ခါေအာ္ပါက ငါးေဒၚလာ ဒဏ္တပ္သည့္ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံ

Saturday, 27 July 2013

ကေလးေမြးဖြားစဥ္ တစ္ခါေအာ္ပါက ငါးေဒၚလာ ဒဏ္တပ္သည့္ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံ

ကေလးေမြးဖြားစဥ္ တစ္ခါေအာ္ပါက ငါးေဒၚလာ ဒဏ္တပ္သည့္ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံ
ဇင္ဘာေဘြ နိုင္ငံရိွ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ အတြင္း
ေအာ္ပါက တစ္ခါေအာ္ဟစ္မိလွ်င္ ဒဏ္ေငြငါးေဒၚလာ ေပးေဆာင္
ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎စည္းကမ္းသည္ မိခင္မ်ားထံမွ မတရားပိုက္ဆံ ရယူလိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းနိုင္ငံရိွ ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားသည္ မိမိအိမ္၌သာ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားၾကသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားအရ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ကိုယ္ဝန္သည္ ရွစ္ဦးေလာက္ ေသဆံုးၾကသည္။
ေဆးရံုတြင္ ေမြးဖြားရသည့္ ေငြေၾကးသည္ ေဒၚလာ ၅၀ ျဖစ္ျပီး
၎ေငြသည္ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ တစ္နွစ္ရွာရေသာ ေငြ၏
သံုးပံု တစ္ပံုခန္႕ေလာက္ ရိွသည္။
Kyaw Lin Naing (MM Social Sky)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...