ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀က္မႀကီးမွ ဆင္ႏွင့္ေမ်ာက္ သ႑ာန္တူသည့္ ၀က္ (၂)ေကာင္ေမြးဖြား

Monday, 1 July 2013

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀က္မႀကီးမွ ဆင္ႏွင့္ေမ်ာက္ သ႑ာန္တူသည့္ ၀က္ (၂)ေကာင္ေမြးဖြား


Photo: ◘ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀က္မႀကီးမွ ဆင္ႏွင့္ေမ်ာက္ သ႑ာန္တူသည့္ ၀က္ (၂)ေကာင္ေမြးဖြား ◘

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃း၄၅) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရပုန္းနယ္ေျမ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ (၃)လမ္း (ဘံုပ်ံ-၃)လမ္း ေန ဦးေငြေသာင္း + ေဒၚေလးျမင့္၊ ဦးရဲလင္း + ေဒၚသႏၱာေအာင္ တုိ႔၏ ေနအိမ္၌ ေမြးျမဴထားေသာ ၀က္မႀကီးမွ ၀က္ကေလး (၉)ေကာင္ ေမြးဖြားရာ ေမ်ာက္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလး (၁) ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလး (၁) ေကာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလးမွာ ေမြးဖြားၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ေမ်ာက္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Tanintharyi Thar

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃း၄၅) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ေရပုန္းနယ္ေျမ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ (၃)လမ္း (ဘံုပ်ံ-၃)လမ္း ေန ဦးေငြေသာင္း + ေဒၚေလးျမင့္၊ ဦးရဲလင္း + ေဒၚသႏၱာေအာင္ တုိ႔၏ ေနအိမ္၌ ေမြးျမဴထားေသာ ၀က္မႀကီးမွ ၀က္ကေလး (၉)ေကာင္ ေမြးဖြားရာ ေမ်ာက္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလး (၁) ေကာင္ႏွင့္ ဆင္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလး (၁) ေကာင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလးမွာ ေမြးဖြားၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ေမ်ာက္ပံုစံႏွင့္ တူသည့္ ၀က္ကေလးမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Tanintharyi Thar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...