ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တစ္ကုိယ္တည္း ဘဝကို ျဖတ္သန္းသူမ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ား ထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ပုိမုိျဖစ္ပြား ႏုိင္ဖြယ္ရွိ

Sunday, 28 July 2013

တစ္ကုိယ္တည္း ဘဝကို ျဖတ္သန္းသူမ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ား ထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ပုိမုိျဖစ္ပြား ႏုိင္ဖြယ္ရွိ


Photo: တစ္ကုိယ္တည္း ဘဝကို ျဖတ္သန္းသူမ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးသူမ်ား ထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ပုိမုိျဖစ္ပြား ႏုိင္ဖြယ္ရွိ
Sunday, July 28, 2013

လက္ထပ္ၿပီးသူ မ်ားသည္ တစ္ဦးတည္း ေနေသာ သူမ်ားထက္ ႏွလုံးေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား မႈ နည္းပါးၿပီး ၎တုိ႔သည္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစား ေနရပါက ျပန္ လည္ နာလန္ထူရန္ အလားအလာ ပုိမ်ားေၾကာင္း ဖင္လန္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားကထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဖင္လန္ ႏုိင္ငံ တြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ အၾကား ႏွလုံးေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၉၉ ႏွစ္ အၾကားရွိ ျပည္သူ ၁၅၃၃ဝ ဦး၏ အခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွလုံးေရာဂါ ခံစားေနရေသာ အဆုိပါ ျပည္သူမ်ား အနက္ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ၂၈ ရက္အတြင္း ႏွလုံးေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မ ထပ္ရ ေသးေသာ အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးသား မ်ားထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ၅၈ မွ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမုိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သုေတ သန ပညာရွင္ မ်ား အဖြဲ႔က ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ လက္မထပ္ရ ေသးသူ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးသူ အမ်ဳိးသမီး မ်ားထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားမႈ ၆ဝ မွ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ဥေရာပ ႏွလုံးေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရး  ဂ်ာနယ္တြင္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ က ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လက္ထပ္ၿပီးသူ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ အႏၲရာယ္ နည္းပါးေ ၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ လက္မ ထပ္ရ ေသးသူ အမ်ဳိးသား ၆ဝ မွ ၁၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္မထပ္ရ ေသး သူ အမ်ဳိးသမီး ၇၁ မွ ၁၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ လက္ထပ္ၿပီး သူ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၈ ရက္အတြင္း  ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရန္ အလားအလာ ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေလ့ လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္ အရ လက္ထပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း အႏၲရာယ္မွ ပိုမုိ ကာ ကြယ္ေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရၿပီး တစ္ကုိယ္တည္း ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းသူ မ်ားသည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ကုိ ပိုမုိ ျမင့္တက္ေ စေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ 

ျမ၀တီ က်န္းမာေရး
လက္ထပ္ၿပီးသူ မ်ားသည္ တစ္ဦးတည္း ေနေသာ သူမ်ားထက္ ႏွလုံးေရာ ဂါ ျဖစ္ပြား မႈ နည္းပါးၿပီး ၎တုိ႔သည္ ႏွလံုးေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစား ေနရပါက ျပန္ လည္ နာလန္ထူရန္ အလားအလာ ပုိမ်ားေၾကာင္း ဖင္လန္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားကထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဖင္လန္ ႏုိင္ငံ တြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ အၾကား ႏွလုံးေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၉၉ ႏွစ္ အၾကားရွိ ျပည္သူ ၁၅၃၃ဝ ဦး၏ အခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွလုံးေရာဂါ ခံစားေနရေသာ အဆုိပါ ျပည္သူမ်ား အနက္ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ ၂၈ ရက္အတြင္း ႏွလုံးေရာဂါ ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္မ ထပ္ရ ေသးေသာ အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးသား မ်ားထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ၅၈ မွ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ပုိမုိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သုေတ သန ပညာရွင္ မ်ား အဖြဲ႔က ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ လက္မထပ္ရ ေသးသူ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ လက္ထပ္ၿပီးသူ အမ်ဳိးသမီး မ်ားထက္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားမႈ ၆ဝ မွ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ဥေရာပ ႏွလုံးေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရး ဂ်ာနယ္တြင္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ က ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ထပ္ၿပီးသူ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ ပြားမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ အႏၲရာယ္ နည္းပါးေ ၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။ လက္မ ထပ္ရ ေသးသူ အမ်ဳိးသား ၆ဝ မွ ၁၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ လက္မထပ္ရ ေသး သူ အမ်ဳိးသမီး ၇၁ မွ ၁၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ လက္ထပ္ၿပီး သူ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၈ ရက္အတြင္း ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးရန္ အလားအလာ ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေလ့ လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္ အရ လက္ထပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း အႏၲရာယ္မွ ပိုမုိ ကာ ကြယ္ေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရၿပီး တစ္ကုိယ္တည္း ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းသူ မ်ားသည္ ႏွလုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္ကုိ ပိုမုိ ျမင့္တက္ေ စေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

ျမ၀တီ က်န္းမာေရး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...