ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုန္း ဓာတ္အားသြင္း ေနတံုး ဖုန္းကိုအသံုးျပဳသူမ်ား သတိထားသင္႔ျပီ .

Friday, 12 July 2013

ဖုန္း ဓာတ္အားသြင္း ေနတံုး ဖုန္းကိုအသံုးျပဳသူမ်ား သတိထားသင္႔ျပီ .


Photo: ဖုန္း ဓာတ္အားသြင္း ေနတံုး ဖုန္းကိုအသံုးျပဳသူမ်ား သတိထားသင္႔ျပီ ...... !!!
ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာသူငယ္ခ်င္းတို႕ .......

တခ်ိဳ႕ဓာတ္ခဲေတြကသံုးတာၾကာတာျဖစ္ေစ ။ အမ်ိဳးအစားမတုူတာျဖစ္ေစ ။ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ကုမၼဏီ ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင္႔ျဖစ္ ေစ ........ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ဓာတ္ခဲကေပါက္ကြဲ တတ္ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ဓာတ္ခဲကသံုးတာၾကာရွည္ လာတဲ႔အခါ ဓာတ္အားသြင္းရင္းပုူလာျပီး ဓာတ္ခဲကေဖာင္းပြလာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ။ 
အေကာင္းဆံုးကေဖာင္းပြလာတဲ႔ဓာတ္ခဲကိုမသံုးတာအေကာင္းဆံုးပါ ။
ဓာတ္သြင္းရင္းဖုန္းကိုသံုးတဲ႕အခါပိုပုူလာလို႔ေပါက္ကြဲရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဓာတ္ေတြအေၾကာင္းက်င္းလိေသခ်ာမရွင္းျပတတ္ဘုူး ။သတင္းမွာေတာ႔ ေပါက္ကြဲတဲ႔အေၾကာင္းေျပာဖုူးတယ္ .....
သူငယ္ခ်င္းတို႕သတိထားေစခ်င္တဲ႔ဆႏၵတစ္ခုပါပဲ ။

Jin Li Chao
တခ်ိဳ႕ဓာတ္ခဲေတြကသံုးတာၾကာတာျဖစ္ေစ ။ အမ်ိဳးအစားမတုူတာျဖစ္ေစ ။ ထုတ္လုပ္တဲ႔ ကုမၼဏီ ရဲ႕ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင္႔ျဖစ္ ေစ ........ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ဓာတ္ခဲကေပါက္ကြဲ တတ္ပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ဓာတ္ခဲကသံုးတာၾကာရွည္ လာတဲ႔အခါ ဓာတ္အားသြင္းရင္းပုူလာျပီး ဓာတ္ခဲကေဖာင္းပြလာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္ ။
အေကာင္းဆံုးကေဖာင္းပြလာတဲ႔ဓာတ္ခဲကိုမသံုးတာအေကာင္းဆံုးပါ ။
ဓာတ္သြင္းရင္းဖုန္းကိုသံုးတဲ႕အခါပိုပုူလာလို႔ေပါက္ကြဲရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ ဓာတ္ေတြအေၾကာင္းက်င္းလိေသခ်ာမရွင္းျပတတ္ဘုူး ။သတင္းမွာေတာ႔ ေပါက္ကြဲတဲ႔အေၾကာင္းေျပာဖုူးတယ္ .....
သူငယ္ခ်င္းတို႕သတိထားေစခ်င္တဲ႔ဆႏၵတစ္ခုပါပဲ ။

Jin Li Chao

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...