ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၃၄၅ ေပါင္ ရွိ တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ခြဲစိတ္ ရန္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ကူညီမယ္

Wednesday, 28 August 2013

၁၃၄၅ ေပါင္ ရွိ တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ခြဲစိတ္ ရန္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ကူညီမယ္


Photo: ၁၃၄၅ ေပါင္ ရွိ တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ခြဲစိတ္ ရန္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ကူညီမယ္
Wednesday, August 28, 2013

အသက္ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ မွာ ကိုယ္ အေလး ခ်ိန္ ေပါင္ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ေန လို ့ တစ္ ေနရာ က ေန တစ္ေနရာ ကို ၀န္ခ်ီ စက္ ေတြ နဲ ့ သယ္ မ ရတဲ့ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား Khalid bin Mohsen Shaari ခြဲစိတ္ ကုသဖို ့ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ ဖိုင္ဆယ္ က ကူ ညီ မယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

သူ ဟာ ကမာၻ ့ ကိုယ္ အေလး ခ်ိန္ အမ်ား ဆံုးသူ ျဖစ္ ၿပီး သူ ေန ထိုင္ တဲ့
အိမ္က ေန ၀န္ ခ်ီ စက္ နဲ ့ ခ် က ၿမိဳ ့ ေတာ္ ရီယာဒ္ မွာ ခြဲစိတ္ ဖို ့ ေဆာ္ ဒီဘုရင္ က ကူညီ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Freedom News Group(Burma)
အသက္ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ မွာ ကိုယ္ အေလး ခ်ိန္ ေပါင္ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ ေန လို ့ တစ္ ေနရာ က ေန တစ္ေနရာ ကို ၀န္ခ်ီ စက္ ေတြ နဲ ့ သယ္ မ ရတဲ့ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ သား Khalid bin Mohsen Shaari ခြဲစိတ္ ကုသဖို ့ ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ ဖိုင္ဆယ္ က ကူ ညီ မယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။

သူ ဟာ ကမာၻ ့ ကိုယ္ အေလး ခ်ိန္ အမ်ား ဆံုးသူ ျဖစ္ ၿပီး သူ ေန ထိုင္ တဲ့
အိမ္က ေန ၀န္ ခ်ီ စက္ နဲ ့ ခ် က ၿမိဳ ့ ေတာ္ ရီယာဒ္ မွာ ခြဲစိတ္ ဖို ့ ေဆာ္ ဒီဘုရင္ က ကူညီ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Freedom News Group(Burma)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...