ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူကုန္ကူးသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃ ဦးကို ထုိင္းရဲက ဖမ္္းဆီး

Tuesday, 6 August 2013

လူကုန္ကူးသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၃ ဦးကို ထုိင္းရဲက ဖမ္္းဆီး

ြမန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားေတွေခါ်ြပီး ထိုင်းငါးဖမ်းေလှေပါ်ေရာင်းချကာ လူသတ်မှု နဲ့ မုဒိမ်းမှုေတွပါ ကျူးလွန်တယ်လို့ သံသယရှိတဲ့ ြမန်မာဂိုဏ်းေခါင်းေဆာင်ကို ဖမ်းဆီးမိြပီးေနာက် သူရဲ့ အေပါင်းပါ ၃ ဦးကို ထိုင်းရဲက ထပ်မံ ဖမ်းဆီးလုိက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံေတာင်ပိုင်း တရန်းခရိုင် ကဒန်ေလှဆိပ်တေလှျာက်မှာ ကျင်လည်ကျက်စားေနတဲ့ အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင် ကိုမျိုး ေခါ် နိုင်းေယာင်းကို ရာဘာြခံတခုထဲမှာ ဩဂုတ် ၁ ရက်ေန့က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။
အေပါင်းပါ ၃ ဦးကိုေတာ့ ဩဂုတ် ၂ ရက်နဲ့ ဒီကေန့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ တရန်းခရိုင် တရန်းြမို့နယ်ထဲ ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံေရာက် ြမန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒါရိုက်တာ
ဦးေကျာ်ေသာင်းက ေြပာပါတယ်။
ကိုမျုိးကို မဖမ်းမိခင် ေနာက်လိုက်တဦးကို ၃၁ ရက်ေန့က ဖမ်းမိခဲ့တဲ့အတွက် စုစုေပါင်း ြမန်မာနုိင်ငံသား လူကုန်ကူးမှုအဖွဲ့၀င် ၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။ သူတုိ့ ၅ ဦးကုိ တရန်းြမို့နယ် ကဒန်ရဲစခန်းမှာ စစ်ေဆးေနြပီး လွတ်ေြမာက်ေနတဲ့ ြမန်မာနုိင်ငံသား ေနာက်တဦးကိုလည်း ဆက်လက်ရှာေဖွေနတယ်လို့ ဆုိပါတယ်။
ကိုမျုိးနဲ့ အေပါင်းပါေတွဟာ ၁၀ နှစ်ေကျာ်ကာလအတွင်း အနည်းဆံုး လူ ၄၀ ကို သတ်ြဖတ်တာ၊ အမျုိးသမီးတဦးကို မုဒိမ်းကျင့်ြပီး ေရထဲပစ်ချတာ၊ လူ ၇၀၀ နီးပါးကို ငါးဖမ်းေလှေပါ် အဓမ္မေရာင်းချတာေတွ  လုပ်ေဆာင်ခဲ့တယ်လုိ့ ကယ်ဆယ်ေရးစခန်းေရာက် မျက်ြမင်သက်ေသ ၁၅ ဦးက ထွက်ဆိုခဲ့သလို ထိုင်းအထူးစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအဖွဲ့ကလည်း တြခားသက်ေသအေထာက်အထားေတွ ခိုင်လံုစွာရထားတယ်လို့ ဦးေကျာ်ေသာင်းက ေြပာပါတယ်။
ကဒန်ရဲစခန်းက သူတို့ကို စစ်ေဆးမှု ၂ ြကိမ် ြပုလုပ်ခဲ့ြပီး လူကုန်ကူးမှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ် မှုေတွနဲ့ တရားစွဲဖို့ ြပင်ဆင်ေနတယ်လို့ သိရပါတယ်။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...