ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွား ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂၀၀ ေက်ာ္ လိမ္ညာခံရ

Tuesday, 6 August 2013

မေလးရွား ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂၀၀ ေက်ာ္ လိမ္ညာခံရ

မေလးရှားနိုင်ငံမှာ ေနထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရဖို့ တရားမ၀င် နုိင်ငံြခားသားေတွ မှတ်ပုံတင် ရာမှာ ြကားခံပွဲစားေတွရဲ့ အေထာက်အထားအတုေတွနဲ့ လိမ်လည်ခံရတဲ့ ြမန်မာနုိင်ငံသားေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်ရှိသွားြပီ ြဖစ်ပါတယ်။
မေလးရှားနုိင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ေရာက် ေနထိုင်ေနတဲ့ ြမန်မာအပါအ၀င် နုိင်ငံြခားသား အလုပ်သမားေတွအတွက် မေလးရှား အစိုးရကေန အရင်နှစ်ေတွကေနစြပီး 6P ေခါ် လွတ်ြငိမ်း ချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ေပးရာမှာ ြကားခံပွဲစားေတွရဲ့ လိမ်လည်ခံရတာပါ။
(ဓာတ်ပုံ - မေလးရှားေရာက်ြမန်မာများ ေဖ့စ်ဘုတ်)
လာေရာက် တိုင်တန်းတဲ့ အလုပ်သမား  ၂၃၆ ဦး ရှိြပီလို့ မေလးရှားက ြမန်မာေရွှ့ေြပာင်းအလုပ်သမားကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရး စင်တာ (MMRC) က ေြပာပါတယ်။
တိုင်တန်းမှုေတွထဲမှာ မေလးရှားအေြခစိုက် မဟာနန်း လုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီက လုပ်ေဆာင်ထားတာက အများဆုံးြဖစ်ြပီး
တြခားအဖွဲ့ေတွကုိ တိုင်တန်းတာေတွလည်း ရှိေနတယ်လို့ MMRC အဖွဲ့၀င် ကိုရန်နုိင်ထွန်းက ေြပာပါတယ်။
“အဓိက ကျေနာ်တို့ လုိချင်တာက အလိမ်ခံရတဲ့ လူေတွအားလံုးကုိ စာအုပ်ြပန်ထုတ်ေပး၊ ပိုက်ဆံ ြပန်ေပးလိုက်။ စာအုပ်နဲ့ ပိုက်ဆံ ြပန်ေပးလိုက်ရင် တြခားေနရာမှာ အလုပ်ြပန်ေလှျာက်လို့ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ြမန်မာြပည်ြပန်လို့ရတယ်။ ပုိက်ဆံေရာ စာအုပ်ပါ သိမ်းထားတယ် ြပန်မေပးဘူး။ တကယ်လို့ ြမန်မာြပည်ြပန်မယ်ဆိုရင် သူ့မှာ ပီအာ ြပန်ေလှျာက်ရမယ်၊ နှစ်ခါ ကုန်သွားြပီ။ ြမန်မာြပည်ြပန်မယ်ဆုိရင် ထပ်ကုန်ဦးမယ်။ သံရုံးမှာလည်း ြပန်မယ်ဆိုရင် အခု အရင်ေဈးမဟုတ်ေတာ့ဘူး။ စာအုပ်အေဟာင်းရှိတဲ့လူဆိုရင် ၂၂၀၀၊ စာအုပ်အေဟာင်း မရှိတဲ့လူဆိုရင် ၃၀၀၀ ေပးရတယ်။”
အလုပ်သမားေတွက အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ြပီး မဟာနန်းရဲ့ေဆာင်ရွက်ချက်အတွက် ြမန်မာသံရုံးကို လိပ်မှုြပီး တုိင်ြကားတဲ့စာေတွကိုလည်း ဒီဗွီဘီက လက်ခံရရှိထားပါတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ြပီး မဟာနန်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ်ခဲ့ေပမယ့် ဖုန်းကိုင်ေြဖဆိုခဲ့ြခင်း မရှိပါဘူး။
6P ေခါ် လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့်အစီအစဉ် ေဆာင်ရွက်စဉ်မှာ ြကား၀င်ေဆာင်ရွက်ေပးတဲ့ ကုမ္ပဏီေတွရဲ့လုပ်ေဆာင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ြပီး လိမ်ညာလုပ်ေဆာင်မှုေတွ ရှိတဲ့သတင်းေတွလည်း မေလးရှား မီဒီယာေတွမှာ ပျံ့နှံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်မှာ မှတ်ပံုတင်တာ၊  တရား၀င်အြဖစ် လုပ်ေဆာင်တာ၊ လွတ်ြငိမ်းချမ်းသာခွင့် စီစဉ်တာ၊ စစ်ေဆးမှုေတွ ြပုလုပ်တာ၊ အေရးယူတာနဲ့ နယ်နှင်ဒဏ်ေပးတာေတွ ပါ၀င်ပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်ကို မေလးရှား ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီးက လုပ်ေဆာင်တာြဖစ်ြပီး တရားမ၀င် အလုပ်သမားေတွ တရား၀င် မှတ်ပုံတင်နိုင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးတာလည်းြဖစ်ပါတယ်။မေလးရှားမှာ တရားဝင် အလုပ်သမား ၃ သိန်းနဲ့ တရားမဝင် ၄ ေသာင်းေလာက်ရိှတယ်လို့ သိရပါတယ်။ 
from-DVB 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...