ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခြင့္အာဏာျဖင့္ ထိတ္ထံုးခတ္ခြင့္ရွိမရွိ

Tuesday, 26 February 2013

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခြင့္အာဏာျဖင့္ ထိတ္ထံုးခတ္ခြင့္ရွိမရွိ


Photo: အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခြင့္အာဏာျဖင့္ ထိတ္ထံုးခတ္ခြင့္ရွိမရွိ

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ ရန္ကုန္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းမႀကီးျဖတ္ သန္းသြားရာရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ပါ သည္။ ေတာင္အေရွ႕ကရင္တုိင္း ရင္းသားေက်းရြာမ်ားနင့္ မြန္တို႔ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ရာကြင္းရြာတုိ႔၏ လမ္းဆံုရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။
ေတာရြာေနတုိင္းရင္းသားတို႔ ၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားအတုိင္း႐ိုးရာ မပ်က္ေနထုိင္ၾကၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္ မတ္ၾကသည္။ ႐ုံး၊ ရဲစခန္းမ်ားနင့္ လံုး၀ပတ္သက္လိုစိတ္မရွိၾကေခ်။ က်ဳိးေၾကာင္းႀကီးငယ္၊ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာေပၚလာပါက တိုးတိုး တိတ္တိတ္ႏွင့္သာၿပီးသြားတတ္ၾက  သည္။ အက်ယ္အက်ယ္မျငင္းဖြယ္ မျဖစ္ၾကေခ်။
နတ္ႀကီးေခ်ာင္ေက်းရြာေန လုပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔သြားလာရ သည့္အခါ႐ုံးေရွ႕အ၀င္ေပါက္တြင္ ခ်ထားေသာ ေျခာက္ေပါက္ (ေခၚ) ထိပ္တံုးေၾကာင့္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ၾကရသည္။
ေရွးေခတ္အဆက္ဆက္က ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ေျခာက္လွန္႔ သည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ေတာရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထားတတ္ ၾကသည္ယခုအခါေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ား၌ မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။
ဘုရားပြဲေတာ္နင့္သႀကၤန္တုိ႔ တြင္ မူးယစ္ရမ္းကားပါကပြဲေတာ္ ၿပီးသည့္အထိ ထိပ္တံုးခတ္ခံရ သည္။ ထိပ္တံုးခတ္ခံရဖူးသူ ကိုဇာနည္အားေမးျမန္းၾကည့္ရာ  အမူးေျပသည့္အခါတြင္ အလြန္ အရွက္တကြဲျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ျခင္၊ ယင္၊ မွတ္တုိ႔အျပင္ပုရြက္နီေသး ေသးေလးတို႔၏ဒဏ္ကိုတစ္ညလံုး ခံစားရပါသည္ဟုဆိုသည္။မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ နတ္ႀကီးေခ်ာင္ေက်းရြာသည္ ရန္ကုန္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းမႀကီးျဖတ္ သန္းသြားရာရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ပါ သည္။ ေတာင္အေရွ႕ကရင္တုိင္း ရင္းသားေက်းရြာမ်ားနင့္ မြန္တို႔ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ရာကြင္းရြာတုိ႔၏ လမ္းဆံုရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။
ေတာရြာေနတုိင္းရင္းသားတို႔ ၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားအတုိင္း႐ိုးရာ မပ်က္ေနထုိင္ၾကၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္ မတ္ၾကသည္။ ႐ုံး၊ ရဲစခန္းမ်ားနင့္ လံုး၀ပတ္သက္လိုစိတ္မရွိၾကေခ်။ က်ဳိးေၾကာင္းႀကီးငယ္၊ ကိစၥ တစ္စုံတစ္ရာေပၚလာပါက တိုးတိုး တိတ္တိတ္ႏွင့္သာၿပီးသြားတတ္ၾက သည္။ အက်ယ္အက်ယ္မျငင္းဖြယ္ မျဖစ္ၾကေခ်။
နတ္ႀကီးေခ်ာင္ေက်းရြာေန လုပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔သြားလာရ သည့္အခါ႐ုံးေရွ႕အ၀င္ေပါက္တြင္ ခ်ထားေသာ ေျခာက္ေပါက္ (ေခၚ) ထိပ္တံုးေၾကာင့္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္ၾကရသည္။
ေရွးေခတ္အဆက္ဆက္က ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ေျခာက္လွန္႔ သည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ေတာရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထားတတ္ ၾကသည္ယခုအခါေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ား၌ မေတြ႕ရေတာ့ေခ်။
ဘုရားပြဲေတာ္နင့္သႀကၤန္တုိ႔ တြင္ မူးယစ္ရမ္းကားပါကပြဲေတာ္ ၿပီးသည့္အထိ ထိပ္တံုးခတ္ခံရ သည္။ ထိပ္တံုးခတ္ခံရဖူးသူ ကိုဇာနည္အားေမးျမန္းၾကည့္ရာ အမူးေျပသည့္အခါတြင္ အလြန္ အရွက္တကြဲျဖစ္ရေၾကာင္းႏွင့္ျခင္၊ ယင္၊ မွတ္တုိ႔အျပင္ပုရြက္နီေသး ေသးေလးတို႔၏ဒဏ္ကိုတစ္ညလံုး ခံစားရပါသည္ဟုဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...