ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႐ွန္ဟုိင္းတြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ားခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ အဆိပ္သင့္ဆုိးေဆး အသုံးျပဳမႈ ေတြ႕႐ွိ

Tuesday, 26 February 2013

႐ွန္ဟုိင္းတြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ားခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ အဆိပ္သင့္ဆုိးေဆး အသုံးျပဳမႈ ေတြ႕႐ွိ


Photo: ႐ွန္ဟုိင္းတြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ားခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ အဆိပ္သင့္ဆုိးေဆး
အသုံးျပဳမႈ ေတြ႕႐ွိ
Tuesday, 26 February 2013

ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားတြင္ အဆိပ္သင့္ေစသည့္ ဆိုးေဆးမ်ား
ေတြ႕ရွိရသည့္ေနာက္ ရွန္ဟိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေဒသတြင္း အဝတ္အထည္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ စစ္ေဆးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အျခာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ထုတ္ကုန္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အဆိုပါ အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္းကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕က Ouxia အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားတြင္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသည့္ ဆိုးေဆးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Planet Myanmar Networkေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားတြင္ အဆိပ္သင့္ေစသည့္ ဆိုးေဆးမ်ား
ေတြ႕ရွိရသည့္ေနာက္ ရွန္ဟိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေဒသတြင္း အဝတ္အထည္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ စစ္ေဆးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အခ်က္အျခာ ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ထုတ္ကုန္ စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အဆိုပါ အဝတ္အထည္ လုပ္ငန္းကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႕က Ouxia အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားတြင္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသည့္ ဆိုးေဆးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...