ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မေလးရွားႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားရွင္းလင္းေရး စေတာ့မည္

Monday, 26 August 2013

မေလးရွားႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားရွင္းလင္းေရး စေတာ့မည္ယေန႕ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အထူးသတင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ မေလးရွား အစိုးရ၏ 6P စီမံခ်က္ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တစ္ခု ျဖစ္္တဲ့ Enforcement အစီအစဥ္ကို လာမည့္ ၁.၉.၂၀၁၃ မွာ စတင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း နာမည္ရွိသတင္းဌာန Thestar က မေန႕က တရားဝင္ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့ပါတယ္ ။


Enforcement Operation လို႕အမည္တပ္ထားတဲ့ ထိုစီမံခ်က္ ( ေအာ္ပရာစီ ) အတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံလံုးရွိ ရဲ ၊ လဝက ၊ ေရးလား ၊ ျပည္သူ႕စစ္ ၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ 6P အစီအစဥ္ရဲ႕တာဝန္ခံ ေအးဂ်င္းမ်ား ၊ UN ကဒ္တရားဝင္ရရွိထားသူမ်ားအတြက္ UN မွတာဝန္ရွိသူမ်ား အားလံုး စုေပါင္းပါဝင္မည့္အေၾကာင္းကို စံုစမ္းသိရသည္ ။

သို႕ေၾကာင့္မေလးရွားေရာက္ တရားမဝင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေနသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးအေနနဲ႕ အထူးသတိျပဳရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာမ်ား Facebook စာမ်က္ႏွာမွ သတိေပး တင္ဆက္ရပါသည္ ။

ျပီးခဲ့သည့္ 6P စီမံခ်က္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Enforcement အစီအစဥ္ အတိုင္း တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ရွိသည့္ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္သည္ဟု ယူဆရေသာ လူေနထိုင္ရာေနရာမ်ားကို ၁.၉.၂၀၁၃ မွစတင္ကာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မေလးရွားေရာက္ ပါမစ္အမွန္မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ စီမံခ်က္အား သိရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕စာမ်က္ႏွာက အသိေပးတင္ဆက္သည္ ။

မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား Facebook Fun Page

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...