ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိန္းကေလးငယ္ေလးတုိ ့၏လိင္အဂၤါအားခြဲစိတ္ေပးျခင္းဓေလ့

Thursday, 29 August 2013

မိန္းကေလးငယ္ေလးတုိ ့၏လိင္အဂၤါအားခြဲစိတ္ေပးျခင္းဓေလ့


Photo: မိန္းကေလးငယ္ေလးတုိ ့၏လိင္အဂၤါအားခြဲစိတ္ေပးျခင္းဓေလ့
Thursday, August 29, 2013

မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့လိင္အဂၤါကုိခြဲစိတ္ေပးျခင္းကအာဖရိကနုိင္ငံမွာ
ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့လိင္အဂၤါကုိအ၀ကုိ ျဖတ္
ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေလ ့ရွိပါတယ္။ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ျခင္းကဆီးႏွင့္ရာသီဓမၼတာေသြး ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာအဆင္ေျပေစဖုိ ့အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းလုို ့ဆုိၾကပါတယ္။

ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ေပးခံရေသာမိန္းကေလးငယ္အဖုိ ့ ဒဏ္ရာေပ်ာက္
ကင္းဖုိ ့အတြက္ေလးပတ္ (တစ္လ) ၾကာျမင့္ၿပီး၊တစ္႐ႈးအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီးေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။

ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကုိမည္သည့္ေဆးတစ္စုံတစ္ရာမွ ( ထုံေဆး) မသုံးပဲ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ၿပီးေတာ့ေရာဂါပုိးမ၀င္ေရာက္ေစရန္
အတြက္လည္းအနည္းငယ္မွ်ေသာကုသမႈေတြသာ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ျပဳလုပ္မႈအတြက္ဘရိတ္ဓါး၊သင္တုန္းဓါး (သုိ ့) ကတ္ေၾကးကုိအသုံးျပဳၿပီး
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

KaungZay Yan
(Discoveries Myanmar)
မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့လိင္အဂၤါကုိခြဲစိတ္ေပးျခင္းကအာဖရိကနုိင္ငံမွာ
ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့လိင္အဂၤါကုိအ၀ကုိ ျဖတ္
ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေလ ့ရွိပါတယ္။ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ျခင္းကဆီးႏွင့္ရာသီဓမၼတာေသြး ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာ
အဆင္ေျပေစဖုိ ့အတြက္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းလုို ့ဆုိၾကပါတယ္။

ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ေပးခံရေသာမိန္းကေလးငယ္အဖုိ ့ ဒဏ္ရာေပ်ာက္
ကင္းဖုိ ့အတြက္ေလးပတ္ (တစ္လ) ၾကာျမင့္ၿပီး၊တစ္႐ႈးအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီးေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။

ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကုိမည္သည့္ေဆးတစ္စုံတစ္ရာမွ ( ထုံေဆး) မသုံးပဲ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ၿပီးေတာ့ေရာဂါပုိးမ၀င္ေရာက္ေစရန္
အတြက္လည္းအနည္းငယ္မွ်ေသာကုသမႈေတြသာ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ျပဳလုပ္မႈအတြက္ဘရိတ္ဓါး၊သင္တုန္းဓါး (သုိ ့) ကတ္ေၾကးကုိအသုံးျပဳၿပီး
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

KaungZay Yan
(Discoveries Myanmar)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...