ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖုိးကာ – အိပ္မက္ ၁ ၊ အိပ္မယ္ ၂ [ CD ]

Wednesday, 28 August 2013

ဖုိးကာ – အိပ္မက္ ၁ ၊ အိပ္မယ္ ၂ [ CD ]


ForPhoe Ka1r @ MAMC

01 Phoe Kar – Eain Met 1 Eain Met 2@MAMC.mp3 5.3Mb
02 Phoe Kar -Ae Thal Kwal Yar Thi @ MAMC.mp3 2.2Mb
03 Phoe Kar -Chit Lal Saung @ MAMC.mp3 1.9Mb
04 Phoe Kar -Yoe Yar Ae Chit Thi Chin Ta Pote @ MAMC.mp3 2.0Mb
05 Phoe Kar -Ae Yate Loz @ MAMC.mp3 2.3Mb
06 Phoe Kar -Min Ta Yout htal @ MAMC.mp3 1.9Mb
07 Phoe Kar – Own Nae\’ Pat Lal @ MAMC.mp3 2.0Mb
08 Phoe Kar -April @ MAMC.mp3 2.1Mb
09 Phoe Kar – Kabar Myay Yae\’ Thi Chinn @ MAMC.mp3 1.8Mb
All: 21.5Mb (9 files)
ဖုိးကာ – အိပ္မက္ ၁ ၊ အိပ္မယ္ ၂ [ CD ] Mediafire Download Link
ဖုိးကာ – အိပ္မက္ ၁ ၊ အိပ္မယ္ ၂ [ CD ] Dropbox Download Link
If you like it , Don’t Forget To Buy Original

Credit – MyanmarMp3.net/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...