ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားက ေဘာနပ္ဆုေၾကးမရ၍ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီး

Tuesday, 15 October 2013

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားက ေဘာနပ္ဆုေၾကးမရ၍ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီး


Photo: ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားမ်ားက ေဘာနပ္ဆုေၾကးမရ၍ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီး
Wednesday, October 16, 2013

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ အ ထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတစ္ခု၌ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္ ျဖစ္သူအား ၎၏႐ုံးခန္း၌ ၁၈ နာရီၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၾကရာ အလုပ္ရွင္က ေဘာနပ္ဆုေၾကး ေငြေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ဤျဖစ္ရပ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အနည္း ဆုံးလစာညႇိႏွိုင္းၿပီး စက္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား တင္းမာေနဆဲအခ်ိန္တြင္ ယခုျဖစ္ ရပ္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္သည္။ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္အလုပ္သမားတစ္ဦး လၽွင္ လုပ္ခတစ္လလၽွင္ ၃၈ေဒၚ လာအနည္းဆုံးရရွိၾကၿပီး ကေမၻာ ဒီးယားလုပ္သားမ်ား၏လစာထက္ တစ္ဝက္သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္း ေဆာင္က ဤျဖစ္ရပ္သည္ ေကာင္း ေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက သူ တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္း စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားရာ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ က်ဴး ဘားအုပ္စု (Tuba Group)စက္ ႐ုံသို႔ စေနေန႔က ဆုေၾကးေငြေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အစ္ ေန႔႐ုံးပိတ္ရက္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ မူဆလင္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

Yangon Media Group
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ အ ထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတစ္ခု၌ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္ ျဖစ္သူအား ၎၏႐ုံးခန္း၌ ၁၈ နာရီၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၾကရာ အလုပ္ရွင္က ေဘာနပ္ဆုေၾကး ေငြေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳၿပီးေနာက္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ဤျဖစ္ရပ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အနည္း ဆုံးလစာညႇိႏွိုင္းၿပီး စက္႐ုံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား တင္းမာေနဆဲအခ်ိန္တြင္ ယခုျဖစ္ ရပ္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္သည္။ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္အလုပ္သမားတစ္ဦး လၽွင္ လုပ္ခတစ္လလၽွင္ ၃၈ေဒၚ လာအနည္းဆုံးရရွိၾကၿပီး ကေမၻာ ဒီးယားလုပ္သားမ်ား၏လစာထက္ တစ္ဝက္သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္း ေဆာင္က ဤျဖစ္ရပ္သည္ ေကာင္း ေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ အလုပ္သမားမ်ားက သူ တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္း စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားရာ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ က်ဴး ဘားအုပ္စု (Tuba Group)စက္ ႐ုံသို႔ စေနေန႔က ဆုေၾကးေငြေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အစ္ ေန႔႐ုံးပိတ္ရက္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ခဲ့ၾကသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ မူဆလင္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...