ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သိုးသားမ်ား အတြင္းသ႔ို ေရဆိုးမ်ား ထိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းတစ္ဂိုဏ္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး

Saturday, 11 January 2014

သိုးသားမ်ား အတြင္းသ႔ို ေရဆိုးမ်ား ထိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းတစ္ဂိုဏ္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး


Photo: သိုးသားမ်ား အတြင္းသ႔ို ေရဆိုးမ်ား ထိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းတစ္ဂိုဏ္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး

ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၁၁

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး အျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိ ေစရန္ႏွင့္ အသားမ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္ တိုးေစရန္ အတြက္ သုိးသားမ်ား အတြင္းသို႔ ေရဆိုး ေရညစ္မ်ား ထိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းတစ္ဂုိဏ္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔သည္ တရားမဝင္ ဂိုေဒါင္တစ္ခု အတြင္း၌ ေန႔စဥ္ သိုးအေကာင္ေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္၍ အသားမ်ား အတြင္းသို႔ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ပါရွိေသာ ေရဆိုး ေျခာက္ကီလို ဂရမ္ခန္႔ကို ထိုးသြင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း CCTV သတင္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎တို႔သည္ အဆိုပါ အသားမ်ားကို ကြမ္က်ဳိ႕၊ ဖူရွန္ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေသာ အစားအစာ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ကုမၸဏီ မ်ားစြာ ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၁၁

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး အျမတ္မ်ား ပိုမိုရရွိ ေစရန္ႏွင့္ အသားမ်ားတြင္ အေလးခ်ိန္ တိုးေစရန္ အတြက္ သုိးသားမ်ား အတြင္းသို႔ ေရဆိုး ေရညစ္မ်ား ထိုးသြင္းခဲ့သည့္ ဂုိဏ္းတစ္ဂုိဏ္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔သည္ တရားမဝင္ ဂိုေဒါင္တစ္ခု အတြင္း၌ ေန႔စဥ္ သိုးအေကာင္ေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္၍ အသားမ်ား အတြင္းသို႔ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ပါရွိေသာ ေရဆိုး ေျခာက္ကီလို ဂရမ္ခန္႔ကို ထိုးသြင္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း CCTV သတင္း ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎တို႔သည္ အဆိုပါ အသားမ်ားကို ကြမ္က်ဳိ႕၊ ဖူရွန္ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေသာ အစားအစာ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ကုမၸဏီ မ်ားစြာ ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...