ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - PLAYBOY (2014) [Album] MP3

Monday, 23 June 2014

ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - PLAYBOY (2014) [Album] MP3


Bit Rate: MP3-128 kbps
၀၁။ PLAYBOY (feat. မိစႏီၵ)
၀၂။ အ်မဲတမ္းရြိမယ့္ခ္စ္သဴ
၀၃။အိမၼကၡ္စ္သဴ
၀၄။ ျခင့္်ပဳခ္ေကၼတာင္းနဲ႔
၀၅။ လမ္းခဲျေပးမယ္
၀၆။ ေမာင့္လကၹဝါး
၀၇။ မိုးတိမၴဲေလြ္ာက္
၀၈။ ေနနိုငၲယ္
၀၉။ ေဝး
၁၀။ နီးစပၹိဳ႕ (feat. ၾသရသ)
၁၁။ Forever (feat. ေဂ္မီ)
၁၂။ အိမ္်ပႏၡ္င္ေနခဲ့ေပမယ့္လဲ (feat. ၾကကၹ)
၁၃။ အလုိမလိုက္ရဲဘူး

Rockdizfile= [Download Whole Album] 
Credit:Thet Naing Soe 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...