ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအတြက္ သီးျခား Search Engine စတင္မည္

Thursday, 27 September 2012

ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအတြက္ သီးျခား Search Engine စတင္မည္

ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားအတြက္ သီးျခား Search Engine စတင္မည္

ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအတြက္ သီးျခား Search Engineတစ္ခု စတင္လည္ပတ္လာေတာ့မည္ဟု သတင္း
မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္အထက္ မၾကည့္ရႈသင့္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆိုပါ ညစ္ညမ္းရုပ္
ရွင္မ်ားကို .xxx Domainစံႏႈန္း သတ္မွတ္ရန္ အဓိက ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့သည့္ ICM Registryက အဆိုပါSearch
Engineကို ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စတင္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
.xxxဆိုေသာ Domainႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား အင္တာနက္တြင္ အသံုးျပဳလာသည့္ (၉)လ သက္တမ္းအတြင္းသိ
သိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခုလို Search Engineတစ္ခုဖန္
တီးရျခင္းဟု ICMမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ စတူးဝပ္ ေလာ္ေလက ရွင္းျပခဲ့သည္။

xxx ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ရွာေဖြသူမ်ားသည္အင္တာနက္တြင္Hackerမ်ား၏Malwareႏွင့္ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေထာင္
ေခ်ာက္ဆင္ တိုက္ခုိက္မႈကို ခံရေလ့ ရွိသည့္အတြက္ Search.xxx အမည္ရွိ Search Engineကို ICMက ဖန္တီး
ေပးရန္ စိတ္ကူးရလာျခင္း ျဖစ္သည္။ "Pornအတြက္ သီးသန္႔ Search Engineပါ။ ဒီကိစၥမွာ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိ
ေနမွာကို သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္သူေတြလည္း ရွိေနမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာရဲတယ္"
ဟု ေလာ္ေလက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ Search Engineသည္ ကမာၻေပၚမွာ .xxx သတ္မွတ္ခ်က္ရွိ ဝက္ဘ္ဆုိက္ (၂၁)သန္းေက်ာ္ကို ရွာေဖြေပး
ႏိုင္စြမ္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္အျခားနည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဖ်က္အေမွာင့္မ်ားမဝင္ေရာက္
ေစရန္ McAfeeကုမၸဏီ၏ လံုၿခံဳေရးပစၥည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာကြယ္ထားသည္။ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ၏ ကြန္
ပ်ဴတာကို ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေစေၾကာင္း နာမည္ဆိုးထြက္ေနသည့္ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုSearch Engineက ဖယ္
ရွားသြားမည္ဟု သိရသည္။

ေလာ္ေလက မိမိတို႔သည္ Googleႏွင့္ ပံုစံလံုးဝ ျခားနားေသာ ဖန္တီးမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းဟုလည္း ရွင္းျပခဲ့
သည္။ Googleတြင္ လိင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ေလ့ ရွိသလို အျပာဝက္
ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုလည္း စီစစ္ခ်န္လွပ္ေလ့ ရွိသည္။

"လူႀကီးႀကိဳက္ ဇာတ္ကားေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကီးထြားလာပါတယ္။ Googleက သူ႔အျမင္နဲ႔ သူ႔စံညႊန္းအတိုင္း ရပ္တည္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာလည္း .xxxေတြအတြက္Search Engineတစ္
ခု လိုအပ္လာေနၿပီ မဟုတ္လား"ဟု ေလာ္ေလက ေျပာၾကားသြားသည္။

Search Engineကို အသံုးျပဳသူမ်ား၏ Privacyကိုကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း၎က ရွင္းျပသြားသည္။
အဆိုပါ Search Engineကို ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္မူ ပိတ္ပင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ
သံုးသပ္ထားသည္။

NetworkWorld

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...