ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “တင္ပါးႀကီးႀကီး ဝဝဖီးဖီးအျဖစ္သာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ေနသူ”

Thursday, 24 January 2013

“တင္ပါးႀကီးႀကီး ဝဝဖီးဖီးအျဖစ္သာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ေနသူ”


Photo: “တင္ပါးႀကီးႀကီး ဝဝဖီးဖီးအျဖစ္သာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ေနသူ”
Thursday, January 24, 2013

တင္ပါး အလြန္ႀကီးႀကီးႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၄၂၀)ေပါင္ထိ ရွိေနေသာ္
လည္း သူမအေနျဖင့္ ဝိတ္ေလွ်ာ့ရန္ စိတ္ကူးမရွိေသးေၾကာင္း မစ္ကယ္လ္ ရူဖီနယ္လီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကေလး(၄)ဦး၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ အသက္(၃၉)ႏွစ္အရြယ္ မစ္ကယ္လ္သည္ အရပ္ (၅)ေပႏွင့္ (၄)လက္မသာ ရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ အဆမတန္ ဝၿဖိုးလွ်က္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ သူမ၏ တင္ပါးမွာ အလြန္ႀကီးမား ဆူၿဖိဳးလွ်က္ရွိေနသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၏ ခႏၶာကိုယ္လံုးပတ္သည္ သူမ၏ အရပ္ထက္ပင္ ပိုမိုပမာဏမ်ားျပားေန
သည္။ သူမ၏ အဝလြန္မႈအတြက္ စိုးရိမ္သူမ်ားက သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူမကိုယ္တိုင္ကမူ လက္ရွိ အေနအထားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း မစ္ကယ္လ္က ေက်ေက်နပ္နပ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Planet Myanmar Networkတင္ပါး အလြန္ႀကီးႀကီးႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (၄၂၀)ေပါင္ထိ ရွိေနေသာ္
လည္း သူမအေနျဖင့္ ဝိတ္ေလွ်ာ့ရန္ စိတ္ကူးမရွိေသးေၾကာင္း မစ္ကယ္လ္ ရူဖီနယ္လီက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကေလး(၄)ဦး၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ အသက္(၃၉)ႏွစ္အရြယ္ မစ္ကယ္လ္သည္ အရပ္ (၅)ေပႏွင့္ (၄)လက္မသာ ရွိေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ အဆမတန္ ဝၿဖိုးလွ်က္ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ သူမ၏ တင္ပါးမွာ အလြန္ႀကီးမား ဆူၿဖိဳးလွ်က္ရွိေနသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၏ ခႏၶာကိုယ္လံုးပတ္သည္ သူမ၏ အရပ္ထက္ပင္ ပိုမိုပမာဏမ်ားျပားေန
သည္။ သူမ၏ အဝလြန္မႈအတြက္ စိုးရိမ္သူမ်ားက သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း သူမကိုယ္တိုင္ကမူ လက္ရွိ အေနအထားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း မစ္ကယ္လ္က ေက်ေက်နပ္နပ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...