ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ပြဲစားနဲ ့ကုမၸဏီေတြဆီမွာ အလိမ္မခံရဖို႔ အထူးသတိျပဳၾကပါရန္”

Wednesday, 23 January 2013

“ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ပြဲစားနဲ ့ကုမၸဏီေတြဆီမွာ အလိမ္မခံရဖို႔ အထူးသတိျပဳၾကပါရန္”

    
(၁) မိမိ စရံေငြ မေပးမီ မိမိအပ္ႏွံမည့္ ပတ္စပို႔ ပြဲစား၏ ပတ္စပို႔မိတၱဴကိုရေအာင္ေတာင္းပါ။   ျမန္မာျပည္ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစံုႏွင့္ ထိုင္းတြင္ လက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္လိပ္စာတို႔ကို တိတိက်က် ရရွိေအာင္ေတာင္းဆိုထားပါ။ ပြဲစားကိုဓါတ္ပံုရိုက္ထားပါ။လိမ္ညာမည့္သူမ်ား ဤ အခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလွ်ာမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခါ သင္စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ပါ။
(၂) မိမိထံတြင္လာေရာက္ ေကာက္ခံသည့္ ပြဲစားမွာ ပတ္စပို႔ ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဟုတ္မဟုတ္၊ ပင္ရင္းကုမၸဏီ  သို႔ေမးျမန္းပါ။ ပြဲစား တစံုတစ္ခုအေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက ကုမၸဏီက ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိ/မရွိ ေမးပါ။
(၃) မိမိထံတြင္ လာေရာက္ ေျပာဆိုသည့္ ပြဲစားသည္ ထိုကုမၸဏီ၌ အမွန္ရွိ/မရွိ သြားေရာက္စံုစမ္း ထားသင့္ပါသည္။ ရံုးခန္းမရွိ၊ ကုမၸဏီအာမခ ံမရွိသည့္ ပြဲစားမ်ားအား လံုး၀ မယံုၾကပါႏွင့္။ မအပ္ႏွံပါႏွင့္။
(၄) ပတ္စပို႔လုပ္ကိုင္သည့္အခါ (ပတ္စပို႔စာအုပ္+ work permit + ၁၉၀၀ ဘတ္တန္ဘိုးရွိ က်မၼာေရးအာမခံေသြးစစ္လက္မွတ္ ႏွင့္အလုပ္ရွင္ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ပါ/မပါ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာဆို လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ ေငြေပးေခ်ျခင္းကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ 
ယခုႏွစ္ပတ္စပို႔လုပ္ငန္းစဥ္သည္ယခင္ႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္ထက္တန္ဘိုးျမင့္ေနသျဖင့္  ျမန္မာအလုပ္
သမားမ်ား အလိမ္မခံရေစရန္ အထူးသတိထား  လုပ္ကိုင္ၾကပါရန္   အသိေပးအပ္ပါသည္။
                                                                                            
 
 
 ေရႊလုပ္သားဂ်ာနယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...